1. Home
  2. My Account & Settings
  3. Thay đổi Tên Người Dùng

Thay đổi Tên Người Dùng

Để thay đổi tên người dùng của bạn, vui lòng làm theo các hướng dẫn bên dưới:

  1. Chuyển đến trang hồ sơ của bạn và nhấn vào “Chỉnh Sửa Hồ Sơ”
  2. Nhấn vào tên người dùng của bạn
  3. Nhập tên người dùng mong muốn của bạn

Trong cùng một trang, bạn cũng có thể chỉnh sửa tên người dùng, biệt danh, ID Instagram, kênh YouTube và mô tả hồ sơ.

Xin lưu ý rằng tên người dùng chỉ có thể được thay đổi sau mỗi 30 ngày.

Updated on December 18, 2018

Related Articles