1. Home
 2. Privacy & Safety
 3. Warunki TikTok Creator Program

Warunki TikTok Creator Program

Ostatnia aktualizacja: [●]

Niniejsze Warunki Programu TikTok Creator (“Warunki”) stanowią wiążącą umowę między ByteDance UK Ltd., WeWork Aviation House, 125 Kingsway, London WC2B 6NH, wpisaną do rejestru prowadzonego przez […] pod numerem […] (zwanym „TikTok”, “my” lub “nas”) a Tobą („Twórcą”), oraz określają warunki udziału Twórcy w Programie TikTok Creator („Program”) dostępnego w ramach aplikacji będącej własnością lub kontrolowanej przez TikTok, w tym bez ograniczeń aplikacji mobilnej TikTok („Platforma”), naszych powiązanych stron internetowych, usług, aplikacji, produktów i treści będących naszą własnością lub kontrolowanych przez nas (zwanych łącznie „Usługami„). Niniejsze Warunki podlegają i obejmują również Warunki Korzystania z Platformy, Politykę Prywatności Platformy oraz Politykę Prywatności Programu, przy czym warunki te mogą być od czasu do czasu zmieniane zgodnie z warunkami w nich zawartymi.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PROGRAMU PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA TE WARUNKI, NIE MOŻESZ UCZESTNICZYĆ W PROGRAMIE.

Uczestnicząc w Programie, akceptujesz jego warunki. Oświadczasz, że masz ukończone 18 lub więcej lat i masz prawo do zawarcia niniejszej umowy osobiście lub w imieniu reprezentowanej przez Ciebie osoby prawnej oraz do związania tej osoby prawnej niniejszą umową.

Strony zgadzają się w dobrej wierze na następujące zobowiązania i obowiązki:

1. Program. Twórcy są wybierani do udziału w Programie, który zapewnia dostęp do określonych Korzyści z Programu (zdefiniowanych poniżej). Program zostanie Ci udostępniony bezpłatnie, ale musisz posiadać konto, aby do niego dołączyć.

2. Korzyści z Programu. Twórca będzie miał możliwość korzystania z Korzyści z Programu, ale w żaden sposób nie jest on zobowiązany do korzystania z nich. Korzyści z Programu mogą od czasu do czasu ulegać zmianom, zgodnie z postanowieniem 3 niniejszych Warunków, ale mogą obejmować następujące elementy:

  a. Dedykowany Menadżer Społeczności – Menadżer Społeczności TikTok zostanie przypisany do Twórcy, aby pomagać w nietechnicznych kwestiach związanych z kontem. Menadżer Społeczności TikTok nie będzie agentem Twórcy ani też nie będzie go reprezentował w jakikolwiek sposób.
  b. Działania w ramach aplikacji (In-app activities) – Twórca może otrzymać wczesne informacje odnośnie wyzwań hashtag, kampanii lub innych działań w aplikacji przez TikTok lub partnerów TikTok.
  c. Insights – Twórca może otrzymywać informację zwrotną od Menadżera Społeczności TikTok o Treści Zamieszczonej przez Twórcę, np. czy ich treść dobrze się sprawdza i/lub jak ją ulepszyć. W szczególności Menadżer Społeczności może dostarczyć Twórcy dane analityczne dotyczące wyników jego konta. Wszelkie informacje zwrotne przekazane przez TikTok mają służyć wyłącznie osobistej korzyści Twórcy.
  d. Zaproszenie na Ekskluzywne Wydarzenia (Exclusive Events) – Twórca może zostać zaproszony do udziału w ekskluzywnych wydarzeniach organizowanych lub sponsorowanych przez TikTok lub partnerów TikTok.
  e. Produkty – Od czasu do czasu TikTok może dostarczyć Twórcy produkty promocyjne.
  f. Funkcjonalności Wczesnego Dostępu (Early Access Features) – Możesz uzyskać wczesny dostęp do nadchodzących funkcjonalności produktu i wydań na potrzeby testów beta (releases for beta testing).

3. Dostępność Programu. TikTok może modyfikować, rozwiązywać, ustanawiać, kontrolować i ograniczać od czasu do czasu wszelkie aspekty Programu. O jakichkolwiek zmianach niniejszych Warunków, istotnych zmianach funkcjonalności Programu lub ich zakończeniu zostaniesz powiadomiony z 14-dniowym wyprzedzeniem poprzez wiadomość e-mail, a my zaproponujemy Ci prawo do sprzeciwu wobec takich zmian. Zostaniesz poinformowany o tym prawie oddzielnie w wiadomości. Jeśli w tym czasie nie zgłosisz sprzeciwu wobec zmian, uważamy, że zmiana została przez Ciebie zatwierdzona. Zmiany niniejszych Warunków, istotne zmiany funkcjonalności Programu lub ich zakończenie może zostać dokonane z następujących ważnych przyczyn:

  a. zmiany konieczne w związku ze zmianami przepisów prawa, lub
  b. zmiany konieczne w celu wprowadzenia nowych usług lub funkcjonalności Programu.

4. Własność Intelektualna TikTok.  Program, Usługi oraz Platforma (w tym cała zawarta lub udostępniona treść TikTok) stanowią wyłączną własność TikTok i są chronione prawami własności intelektualnej.

5. Twoja własność intelektualna i Licencja. Zachowasz wszelką własność i prawa własności intelektualnej do treści, które wprowadzasz, publikujesz, przesyłasz lub już wprowadziłeś, opublikowałeś lub przesłałeś na lub poprzez Platformę lub Usługę („Zamieszczone Treści„), które tworzysz w związku z Programem i Usługami. Jednak w zamian za umożliwienie przez TikTok udziału w Programie, niniejszym przyznajesz TikTok bezpłatną, niewyłączną, ogólnoświatową, nieograniczoną i podlegającą sublicencjonowaniu licencję na powielanie, rozpowszechnianie, publiczne wystawienie, odtwarzanie, udostępnianie, tworzenie dzieł pochodnych oraz rozporządzanie i korzystanie z nich w jakikolwiek sposób, nadawanie i reemitowanie (w pewnych kontekstach) Zamieszczonych Treści za pomocą wszelkich środków i za pośrednictwem dowolnych mediów i formatów w celu: (a) wyświetlania i udostępniania Twojej treści innym użytkownikom Usługi oraz (b) świadczenia Usługi zgodnie z niniejszymi Warunkami. Dla uniknięcia wątpliwości, w odniesieniu do Zamieszczonych Treści, które są chronione prawem autorskim w rozumieniu polskiej ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, licencja obejmuje rozporządzanie i korzystanie z Zamieszczonych Treści na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia niniejszych Warunków, a w szczególności na następujących polach:

  a. w zakresie utrwalania i powielania Utworu – wytwarzanie określoną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową nośników Utworu i jego egzemplarzy, wprowadzanie do pamięci komputera.
  b. w zakresie obrotu oryginałem lub kopiami Utworu – wprowadzanie kopii Utworu do obrotu, ich dzierżawę i najem,
  c. w zakresie innego rozpowszechniania Utworu — publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez umieszczenie w Internecie lub innej sieci telekomunikacyjnej,

Udzielenie licencji jest ograniczone na Okres uczestnictwa w Programie (zdefiniowany poniżej). Za licencję nie będzie wypłacana żadna rekompensata finansowa ani inna. Twoje ustawowe prawa do godziwego wynagrodzenia i dalszego udziału w eksploatacji Twoich Zamieszczonych Treści i wszystkich odpowiednich praw do informacji zgodnie z Sekcjami 32, 32a, 32c, 32d, 32e i 40a Niemieckiej Ustawy o Prawie Autorskim, jak również prawo do cofnięcia tej licencji za niewykonanie lub zmianę przekonania zgodnie z Sekcjami  41, 42 Niemieckiej Ustawy o Prawie Autorskim pozostają nienaruszone. TikTok nie będzie miał obowiązku wykorzystywania jakichkolwiek Zamieszczonych przez Ciebie Treści w jakimkolwiek celu, a wszelkie decyzje o wykorzystaniu lub niewykorzystaniu Zamieszczonych przez Ciebie Treści do wyżej wymienionych celów będą podejmowane według wyłącznego uznania TikTok. TikTok nie ma obowiązku powiadomienia Cię, jeśli zdecyduje się na wykorzystanie Zamieszczonych przez Ciebie Treści w jakikolwiek sposób zgodnie z udzieloną mu licencją. Jeśli którakolwiek z Zamieszczonych Treści zawiera Twój wizerunek lub wizerunek innej osoby, upoważniasz TikTok do bezpłatnego korzystania z niej dla celów opisanych w niniejszym dokumencie i zrzekasz się wszelkich praw do jakichkolwiek świadczeń lub rekompensat w związku z takim korzystaniem. Podejmiesz wszystkie czynności i działania oraz dostarczysz odpowiednie dokumenty, i zastosujesz się do procedur, których TikTok może od czasu do czasu rozsądnie wymagać w celu przyznania TikTok wszelkich praw udzielonych lub  udzielonych w sposób dorozumiany na podstawie licencji lub w inny sposób niezbędnych do zapewnienia pełnej skuteczności udzielenia praw na podstawie licencji. W szczególności zobowiązujesz się do zapewnienia wsparcia i do współpracy z TikTok w dobrej wierze w celu zarejestrowania licencji udzielonej w odpowiednich rejestrach prowadzonych przez właściwe Urzędy Patentowe, Urzędy ds. Znaków Towarowych, Urzędy ds. Praw Własności Intelektualnej i inne podobne organy. Niniejszym udzielasz TikTok pełnomocnictwa do wykonywania takich czynności i sporządzania takich dokumentów w Twoim imieniu, o których mowa w niniejszym dokumencie. Pełnomocnictwo to będzie nieodwołalne tak długo, jak (w uzasadnionej opinii TikTok) jakiekolwiek z Twoich zobowiązań pozostaje niewypełnione.

6. Stosunki stron. Twój udział w Programie nie stanowi zawarcia umowy agencji, udzielenia pełnomocnictwa, sponsoringu ani wsparcia marketingowego pomiędzy TikTok a Tobą.

7. Komunikacja. Promocyjne wiadomości e-mail dotyczące Programu mogą być wysyłane od czasu do czasu przez TikTok, pod warunkiem uzyskania Twojej uprzedniej zgody. Jeśli chcesz zrezygnować z subskrypcji promocyjnych wiadomości e-mail, kliknij przycisk rezygnacji z subskrypcji znajdujący się na dole promocyjnych wiadomości e-mail.

Możesz sprzeciwić się otrzymywaniu kolejnych e-maili bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż koszty transmisji danych zgodnie z podstawowymi taryfami.

8. Poufność. Wszelkie informacje o TikTok, jego podmiotach stowarzyszonych lub produktach, w tym Platformie i Usługach, które są Ci udostępniane w ramach niniejszego Programu, włącznie z niniejszą Umową, a także nie są w inny sposób publicznie dostępne, stanowią poufne informacje TikTok („Informacje Poufne„).

9. Representations and Warranties. You are solely responsible for your Posted Content and the consequences of posting it. By posting your Posted Content, you represent, and warrant that:

a. Zamieszczone przez Ciebie Treści zarówno w chwili zamieszczenia, jak i w przyszłości nie będą (i) naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich lub innych praw, (ii) zniesławiać jakichkolwiek  innych osób lub (iii) naruszać przepisów prawa, zasad lub regulacji; b. Zamieszczone przez Ciebie Treści nie naruszają niniejszych Warunków, Polityki Społeczności lub Warunków Użytkowania TikTok, w tym dodatkowych warunków i innych zasad, do których dokumenty te odsyłają; c. Jeśli nie otrzymałeś uprzedniego pisemnego upoważnienia, Zamieszczone przez Ciebie Treści nie mogą obejmować żadnych funkcji przedpremierowych lub niepublicznych funkcji typu beta, ani żadnych poufnych informacji TikTok lub stron trzecich; d. jeśli nie jesteś autorem lub podmiotem praw do Zamieszczonych Treści lub nie jesteś wyłącznym podmiotem  tych praw lub autorem, gwarantujesz i zapewniasz, że skutecznie nabyłeś odpowiednie prawa, upoważnienia i zgody od wszystkich autorów i podmiotów praw.

10. Zastrzeżenie prawne.

  a. Odpowiedzialność TikTok za szkody wynikłe z obrażeń ciała, uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, w wyniku naruszenia prawa przez przedstawiciela prawnego lub wyznaczonego agenta TikTok, jak również za świadome wprowadzenie w błąd, jest nieograniczona. Odpowiedzialność TikTok jest również nieograniczona za szkody spowodowane przez TikTok, przedstawiciela prawnego lub wyznaczonego agenta w wyniku winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Ponadto odpowiedzialność TikTok jest nieograniczona w zakresie szkód wyrządzonych przez produkt niebezpieczny  oraz w przypadku roszczeń osób, o których mowa w art. 82 RODO.
  b. W przypadku lekkomyślnego naruszenia podstawowych obowiązków wynikających z umowy TikTok odpowiada, z wyjątkiem przypadków wymienionych w punkcie 10a, tylko do wysokości typowo przewidywalnej szkody. Podstawowe obowiązki umowne są to takie obowiązki, których wykonanie umożliwia w pierwszej kolejności należyte wykonanie umowy i na których wykonaniu strona umowy może z reguły  polegać.
  c. Wszelka inna odpowiedzialność TikTok jest wykluczona.
  d. Ograniczenie odpowiedzialności TikTok na mocy niniejszego punktu 10 nie ma zastosowania, gdy zawierasza niniejsze Warunki jako konsument, a nie jako przedsiębiorca.

11. Przeniesienie. Twórca nie będzie cedował, sprzedawał, przekazywał, delegował lub w inny sposób zbywał, dobrowolnie lub niedobrowolnie, z mocy prawa lub w inny sposób niniejszej Umowy lub jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z tej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody TikTok. TikTok może swobodnie cedować niniejszą Umowę lub jakiekolwiek prawa lub obowiązki wynikające z niniejszej Umowy bez zgody Twórcy, chyba że Twórca zawiera niniejszą Umowę jako konsument, a nie jako przedsiębiorca.

12. Prawo właściwe: Wszelkie spory i powództwa wynikające z Programu lub z nim związane oraz egzekucja niniejszych Warunków podlegają prawu niemieckiemu. Dla konsumentów na terenie Unii Europejskiej może mieć zastosowanie również prawo ich zwykłego miejsca zamieszkania, o ile przepisy prawa konsumenckiego są obowiązkowe.

13. W razie jakichkolwiek pytań, skarg lub uwagi, prosimy o przesłanie nam wiadomości e-mail na adres [….].

14. Wymagania techniczne: korzystanie z Platformy wymaga […].

15. Platformę do rozwiązywania sporów konsumenckich Komisji Europejskiej można znaleźć pod następującym adresem internetowym:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.

Updated on Grudzień 25, 2018

Was this article helpful?

Related Articles