1. Home
  2. Using TikTok
  3. Tạo một Bản Song Ca

Tạo một Bản Song Ca

Bạn không phải ở cùng một nơi với bạn bè để tạo video TikTok cùng nhau, bạn có thể sử dụng chức năng song ca của TikTok!

Để song ca, vui lòng làm theo các bước bên dưới:

  1. Chọn một video từ bạn bè của bạn
  2. Nhấntrên trang video
  3. Chọn  để bắt đầu một bản song ca

Chỉ cần đảm bảo tài khoản bạn theo dõi không phải là tài khoản riêng tư và video không dài hơn 15 giây hoặc ứng dụng không cho phép bạn tạo một bản song ca.

Updated on December 18, 2018

Was this article helpful?

Related Articles