1. Home
  2. Privacy & Safety
  3. Cài đặt Tài Khoản Riêng Tư

Cài đặt Tài Khoản Riêng Tư

Bạn có thể đặt tài khoản TikTok của bạn ở chế độ riêng tư để những người dùng khác không thể xem video của bạn trừ khi họ theo dõi bạn và bạn chấp thuận điều đó.

Cách kích hoạt/vô hiệu tài khoản riêng tư của bạn:

  1. Chuyển đến trang hồ sơ của bạn

  1. Chạm vào góc trên cùng bên phải và chọn “Riêng Tư và Cài Đặt”

  1. Chọn tùy chọn “Riêng Tư và An Toàn”, và bật/tắt chức năng “Tài Khoản Riêng Tư”

Updated on December 18, 2018

Was this article helpful?

Related Articles