1. Home
  2. Privacy & Safety
  3. Nguồn Đường Dây Nóng Ngăn Ngừa Tự Tử

Nguồn Đường Dây Nóng Ngăn Ngừa Tự Tử

Liên hệ với một đường dây nóng nếu bạn cần hỗ trợ cho mình. Nếu bạn lo lắng về một người bạn, bạn cũng có thể khuyến khích người đó liên hệ với đường dây nóng ngăn ngừa tự tử bằng cách sử dụng thông tin dưới đây.

  • Brazil: CVV 141

Updated on December 18, 2018

Was this article helpful?

Related Articles