1. Home
  2. My Account & Settings
  3. Tạo tài khoản TikTok

Tạo tài khoản TikTok

Hiện tại, có 8 phương thức để đăng ký tài khoản TikTok.

Số điện thoại: Chạm vào “Đăng ký bằng Số điện thoại hoặc Email”, và chọn “Điện thoại”. Nhập số điện thoại của bạn và mã xác nhận bạn nhận được.

Facebook: Chạm vào biểu tượng “Facebook”, và chèn thông tin đăng nhập bằng tài khoản Facebook của bạn.

Instagram: Chạm vào biểu tượng “Instagram”, và chèn thông tin đăng nhập bằng tài khoản Instagram của bạn.

Twitter: Chạm vào biểu tượng “Twitter”, và chèn thông tin đăng nhập bằng tài khoản Twitter của bạn.

VK: Chạm vào biểu tượng “VK”, và chèn thông tin đăng nhập bằng tài khoản VK của bạn.

Line: Chạm vào biểu tượng “Line”, và chèn thông tin đăng nhập bằng tài khoản Line của bạn.

KakaoTalk: Chạm vào biểu tượng “KakaoTalk”, và chèn thông tin đăng nhập bằng tài khoản KakaoTalk của bạn.

Địa chỉ Email: Chạm vào “Đăng ký bằng Số điện thoại hoặc Email”, và chọn “Điện thoại”. Nhập địa chỉ email và tạo tên người dùng và mật khẩu.

Xin lưu ý rằng địa chỉ email và số điện thoại có thể được sử dụng để lấy lại mật khẩu của bạn, do đó chúng tôi khuyên bạn nên nhập địa chỉ email / số điện thoại hợp lệ và kiểm tra hai lần để tránh lỗi chính tả trước khi xác nhận.

Updated on December 17, 2018

Was this article helpful?

Related Articles