นโยบายผู้เผยแพร่ข่าวของ TikTok - คุณสมบัติของพันธมิตร

ชุมชนของเราต้องการให้เนื้อหาข่าวที่ได้ผ่านการตรวจสอบแล้วบนแพลตฟอร์มของเราเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือและอิงตามข้อเท็จจริง เนื้อหาที่ไม่ถูกต้อง มีการหลอกลวง หรือมีพฤติกรรมชักจูงใด ๆ ซึ่งอัปโหลดโดยบัญชีข่าวอย่างเป็นทางการจะเป็นอันตรายต่อชุมชนที่ยึดถือความเชื่อใจของเรา องค์กรข่าวต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้เพื่อเป็นพันธมิตรด้านข่าวอย่างเป็นทางการ (โปรดทราบว่า ในปัจจุบันโปรแกรมพันธมิตรด้านข่าวมีให้บริการในบางประเทศเท่านั้น) :
•  องค์กรข่าวต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของชุมชนของเรา
•  องค์กรข่าวต้องเป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่เนื้อหาข่าวเพื่อการให้ข้อมูลและ/หรือให้การศึกษาเป็นหลัก
•  องค์กรข่าวต้องไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนหรือต่อต้านประเด็นทางสังคมหรือผลทางการเมืองเพียงประเด็นเดียวโดยเฉพาะ
•  องค์กรข่าวต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งประการ:
    ༚  ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับการรับรองตามกฎหมายว่าเป็นบริษัทหนังสือพิมพ์ ผู้จัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ หรือสื่อออนไลน์อย่างเป็นทางการ (ข้อกำหนดเฉพาะอาจแตกต่างไปตามกฎระเบียบในพื้นที่)
    ༚  ได้รับการรับรองจากองค์กรระหว่างรัฐ
    ༚  ได้รับการรับรองจากหน่วยงานกำกับดูแลหรือองค์กรสื่อมวลชนระดับชาติหรือนานาชาติ
•  องค์กรข่าวต้องเป็นเจ้าของโดเมนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการที่แสดงรายละเอียดการอ้างอิง    ความเป็นเจ้าของผลงาน และการประทับเวลา
•  องค์กรข่าวต้องไม่เผยแพร่ข่าวที่ผู้ใช้เป็นผู้สร้างหรือสื่อพลเมืองเป็นหลัก
•  องค์กรข่าวต้องเผยแพร่และมีประวัติการเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นต้นฉบับของตนเองและไม่ได้คัดลอกผลงานของผู้อื่น
•  องค์กรข่าวต้องไม่เผยแพร่การโฆษณาใด ๆ บน TikTok โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากช่องทางธุรกิจการค้าของแพลตฟอร์มของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบัญชีธุรกิจ TikTok และผู้จัดการ TikTok Ads หรือเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนใด ๆ ที่ไม่มีข้อมูลบ่งชี้ที่จัดเจน
•  องค์กรข่าวต้องไม่เผยแพร่เนื้อหาใด ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนโดยนักการเมือง พรรคการเมือง หรือองค์กรทางการเมือง

ตัวแทนจัดหาข่าวต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์เพิ่มเติมต่อไปนี้:
•  ตัวแทนจัดหาข่าวต้องอัปโหลดเนื้อหาที่ทำซ้ำซึ่งตนได้รับสิทธิ์ให้กับหรือจากผู้เผยแพร่ข่าวที่ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันเท่านั้น
•  ตัวแทนจัดหาข่าวต้องมีชุดข้อมูลแนวทางปฏิบัติของชุมชนหรือนโยบายเกี่ยวกับเนื้อหาที่เทียบเท่า ซึ่งจะใช้ในการประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวที่จะแสดง

โปรดทราบว่าบุคคลและ/หรือหน่วยงานต่อไปนี้ไม่เข้าเกณฑ์สำหรับการร่วมเป็นพันธมิตร:
•  บล็อก
•  นักข่าวที่เป็นบุคคล ไม่ว่าจะได้รับใบอนุญาตหรือทำสัญญากับองค์กรข่าวที่ได้รับการรับรองหรือไม่ก็ตาม
•  เครือข่ายที่มีหลายช่อง
•  กระทรวงหรือกรมของรัฐ

เราจะตรวจสอบบัญชีพันธมิตรด้านข่าวเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของชุมชนของเราและเกณฑ์คุณสมบัติข้างต้น ในกรณีที่เราพบว่าพันธมิตรด้านข่าวอย่างเป็นทางการไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการถอดถอนพวกเขาออกจากโปรแกรมพันธมิตรด้านข่าวของเราเป็นการชั่วคราวหรือถาวร

 

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่