การเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งานของคุณ

วิธีการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ของคุณ:
1. ในแอป TikTok ให้แตะ โปรไฟล์ ที่ด้านล่าง
2. แตะ แก้ไขโปรไฟล์
3. ป้อนชื่อผู้ใช้ที่ต้องการ
4. แตะ บันทึก
หมายเหตุ: สามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ของคุณได้เพียงหนึ่งครั้งในช่วง 30 วันเท่านั้น ชื่อผู้ใช้มีได้เพียงตัวอักษร ตัวเลข เครื่องหมายขีดล่าง และเครื่องหมายจุดเท่านั้น อย่างไรก็ต