Nếu tôi được chấp nhận tham gia Quỹ Người sáng tạo, tôi còn có thể tham gia chương trình TikTok Creator Marketplace và hợp tác với các thương hiệu khác không?

Đúng vậy! Chúng tôi khuyến khích người sáng tạo đủ điều kiện tiếp tục sử dụng TikTok Creator Marketplace và khám phá các cơ hội cộng tác với các thương hiệu.