Quỹ của tôi sẽ được tính như thế nào?

Để đủ điều kiện nhận thu nhập từ quỹ Người sáng tạo, tài khoản của bạn phải tuân thủ tốt, đăng nội dung gốc và sau khi được chấp nhận tham gia, bạn phải tiếp tục đáp ứng tất cả các yêu cầu về điều kiện trong thời gian tham gia chương trình.

Cũng có một số yếu tố ảnh hưởng đến cách tính tiền cho video trong chương trình. Ví dụ như khu vực của lượt xem, mức độ thu hút của video, tính xác thực của lượt xem, cũng như việc tuân thủ Nguyên tắc cộng đồng và Điều khoản dịch vụ. Thu nhập được tính của bạn sẽ thay đổi và dựa trên nhiều yếu tố, và là một phần trong tổng Quỹ Người sáng tạo.

Trang này có hữu ích không?