TikTok biết tôi đủ 18 tuổi trở lên bằng cách nào?

Điều kiện về tuổi sẽ dựa trên ngày sinh bạn đã nhập khi tạo tài khoản TikTok và/hoặc đã xác nhận trong quá trình đăng ký Quỹ Người sáng tạo.

Trang này có hữu ích không?