Nếu tôi không được chấp nhận thì sao? Tôi có thể đăng ký nhiều hơn một lần không?

Nếu bạn tin rằng mình đủ điều kiện để tham gia Quỹ Người sáng tạo TikTok và tài khoản của bạn tuân thủ Nguyên tắc cộng đồng cũng như Điều khoản dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể đăng ký lại sau 30 ngày.

Trang này có hữu ích không?