Thêm ảnh hoặc video hồ sơ

Cách thêm hoặc thay đổi ảnh hoặc video hồ sơ:

1. Đi đến mục
Tôi.
2. Nhấn vào biểu tượng
Sửa Hồ sơ.
3. Nhấn vào
Thay đổi ảnh hoặc Thay đổi video.
4. Đối với ảnh, chọn Chụp ảnh hoặc Tải ảnh lên. Đối với video, chọn từ thư viện của bạn.

Lưu ý: Ảnh hồ sơ sẽ không hiển thị trên hồ sơ của bạn sau khi video hồ sơ được đặt. Để tải lên, ảnh phải có độ phân giải tối thiểu là 20x20 pixel.

Bài viết này có hữu ích không?