Thay đổi tên người dùng của bạn

Tên người dùng là @username, người dùng TikTok khác có thể để gắn thẻ hoặc tìm tài khoản của bạn thông qua tên người dùng. Biệt danh là tên được hiển thị với người dùng khác trên hồ sơ của bạn.

Cách thay đổi tên người dùng của bạn:

1. Đi đến mục
Tôi.
2. Nhấn vào biểu tượng
Sửa hồ sơ.
3. Nhập tên người dùng bạn mong muốn.

Lưu ý: Tên người dùng của bạn chỉ có thể thay đổi một lần trong mỗi 30 ngày. Tên người dùng chỉ có thể bao gồm chữ cái, số, dấu gạch dưới và dấu chấm. Tuy nhiên, bạn không thể đặt dấu chấm ở cuối tên người dùng.

Bài viết này có hữu ích không?