Tại sao thông báo lỗi "...quá nhanh" lại hiển thị?

"Nhấn quá nhanh" nghĩa là gì?

Bạn có thể nhận được thông báo này nếu bạn đang thích các nội dung quá nhanh. Trong các trường hợp này, chúng tôi có thể ngừng hoạt động của tài khoản người dùng trong 24 giờ nhằm tránh hành vi nhũng lạm(spam).


"Bình luận quá nhanh" nghĩa là gì?

Bạn có thể nhận được thông báo này nếu bạn đang bình luận trên nhiều video quá nhanh. Trong các trường hợp này, chúng tôi có thể ngừng hoạt động của tài khoản người dùng trong 24 giờ nhằm tránh hành vi nhũng lạm(spam).


"Follow quá nhanh" nghĩa là gì?

Bạn có thể nhận được thông báo này nếu bạn đang follow nhiều tài khoản quá nhanh. Trong các trường hợp này, chúng tôi có thể ngừng hoạt động của tài khoản người dùng trong 24 giờ nhằm tránh hành vi nhũng lạm(spam).

Trang này có hữu ích không?