Email và số điện thoại

Lựa chọn nội dung

Email của tôi được sử dụng trên tài khoản khác
  •  Thay đổi email tài khoản  •  Số điện thoại của tôi được sử dụng trên tài khoản khác  •  Thay đổi số điện thoại tài khoản

Email của tôi được sử dụng trên tài khoản khác


Một địa chỉ email chỉ có thể được liên kết với một tài khoản. Nếu bạn muốn liên kết email của mình với tài khoản mới, chúng tôi khuyến nghị bạn thay đổi địa chỉ email.

Cách tìm tài khoản hiện đang được liên kết với email của bạn:
1. Đăng xuất khỏi tài khoản.
2. Nhấn vào Hồ sơ ở góc dưới bên phải.
3. Nhấn vào
Đăng ký.
4. Nhấn vào
Đăng nhập ở phía dưới cùng của trang.
5. Chọn
Sử dụng số điện thoại/email/tên người dùng.
6. Chọn
Email / Tên người dùng.


Thay đổi email tài khoản


Cách thay đổi email được liên kết với tài khoản:

1. Nhấn vào Hồ sơ ở góc dưới bên phải.
2. Nhấn vào biểu tượng 3 dòng gạch ngang ở phía trên bên phải.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Chọn
Quản lý tài khoản > Email.
5. Xác minh địa chỉ email hiện tại của bạn để liên kết địa chỉ email mới.


Số điện thoại của tôi được sử dụng trên tài khoản khác


Một số điện thoại chỉ có thể được liên kết với một tài khoản. Nếu bạn muốn liên kết số điện thoại của mình với tài khoản mới, chúng tôi khuyến nghị bạn thay đổi số điện thoại của tài khoản hoặc xóa tài khoản hiện đang được liên kết với số điện thoại của bạn.

Tài khoản đã xóa sẽ bị hủy kích hoạt trong 30 ngày, sau đó bị xóa vĩnh viễn. Sau đó, bạn sẽ có thể sử dụng số điện thoại của mình để liên kết với tài khoản mới.

Cách tìm tài khoản hiện đang được liên kết với số điện thoại của bạn:
1. Đăng xuất khỏi tài khoản.
2. Nhấn vào Hồ sơ ở góc dưới bên phải.
3. Nhấn vào
Đăng ký.
4. Nhấn vào
Đăng nhập ở phía dưới cùng của trang.
5. Chọn
Sử dụng số điện thoại / email / tên người dùng.
6. Chọn
Số điện thoại.


Thay đổi số điện thoại tài khoản


Cách thay đổi số điện thoại được liên kết với tài khoản:

1. Nhấn vào Hồ sơ ở góc dưới bên phải.
2. Nhấn vào biểu tượng 3 dòng gạch ngang ở phía trên bên phải.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Chọn
Quản lý tài khoản > Số điện thoại.

Lưu ý: Cả số điện thoại mới và cũ được liên kết với tài khoản đều phải đang hoạt động và được xác minh.


Trang này có hữu ích không?