Kiểm soát quyền riêng tư

Lựa chọn nội dung

Xem cài đặt
  •  Lưu cài đặt  •  Thích  •  Bình luận  •  Tin nhắn trực tiếp  •  Duet và Stitch

Kiểm soát các cài đặt quyền riêng tư của bạn dành cho bình luận, Duet, Stitch, tin nhắn trực tiếp và quảng cáo từ cấp độ tài khoản hoặc cá nhân.


Video


Xem cài đặt


Bạn có thể áp dụng nhiều cài đặt quyền riêng tư khác nhau cho từng video mà bạn chia sẻ, ngay cả khi bạn đặt tài khoản của mình là "Công khai". Nếu muốn thay đổi, bạn cũng có thể thay đổi các cài đặt của mình sau. Có 4 chế độ cài đặt xem video bạn có thể chọn:

Công khai (dành cho tài khoản công khai): Hiển thị với mọi người
Follower (dành cho tài khoản riêng tư): Hiển thị với follower
Bạn bè: Chỉ hiển thị với bạn bè
Riêng tư: Chỉ hiển thị với tôi

Cách thay đổi cài đặt chế độ xem video dành cho video hiện có:

1. Đi đến video.
2. Nhấn vào biểu tượng
... .
3. Đi đến mục
Quyền riêng tư > Ai có thể xem video này.
4.
Chọn cài đặt quyền riêng tư.

Cách thay đổi cài đặt chế độ xem video trước khi tải video lên:

1. Trên trang đăng bài, nhấn vào
Ai có thể xem video này.
2.
Chọn cài đặt quyền riêng tư.


Lưu cài đặt


Bật hoặc tắt tính năng tải xuống video cho tài khoản có thể được thay đổi theo các yếu tố, bao gồm khu vực hoặc độ tuổi:

Cách xem các cài đặt lưu trên video của bạn:

1. Đi đến mục Tôi .
2. Nhấn vào biểu tượng ... .
3. Đi đến mục Quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Cho phép tải xuống video của bạn.
5. Bật hoặc Tắt tính năng.


Thích


Cách cập nhật cài đặt người dùng khác có hay không thể xem video bạn đã thích:
1. Đi đến hồ sơ của bạn bằng cách nhấn vào biểu tượng
Tôi .
2. Nhấn vào biểu tượng
... .
3. Nhấn vào
Quyền riêng tư > Ai có thể xem video bạn đã thích.
4.
Chọn cài đặt quyền riêng tư.


Bình luận


Bộ lọc bình luận


Cách thay đổi cài đặt bình luận video mặc định:

1. Đi đến mục
Tôi .
2. Nhấn vào biểu tượng
... .
3. Đi đến mục
Quyền riêng tư.
4. Nhấn vào
Ai có thể bình luận trên video của bạn.
5. Chọn cài đặt bình luận.

Khi đăng video mới, bạn có thể chọn
Cho phép bình luận trên trang đăng tải.

Cách thay đổi cài đặt bình luận cho một video:

1. Đi đến video.
2. Nhấn vào biểu tượng
... .
3. Đi đến mục
Quyền riêng tư.
4. Bật hoặc tắt
Cho phép bình luận.

Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ để xóa một số bình luận trên video của mình.

Cách lọc tất cả các bình luận:

1. Đi tới phần Tôi.
2. Nhấn vào biểu tượng ... .
3. Chọn Quyền riêng tư > Bộ lọc bình luận.
4. Hãy bật Lọc tất cả bình luận.

Nếu bạn chọn "Lọc tất cả bình luận" thì các bình luận sẽ bị ẩn đi, trừ khi được bạn phê duyệt.

Cách lọc bình luận rác và phản cảm:

1. Đi đến mục
Tôi .
2. Nhấn vào biểu tượng
... .
3. Chọn
Quyền riêng tư > Bộ lọc bình luận.
4. Bật
Lọc bình luận rác và phản cảm.

Cách lọc bình luận bằng từ khóa:

1. Đi đến mục
Tôi .
2. Nhấn vào biểu tượng
... .
3. Chọn
Quyền riêng tư > Bộ lọc bình luận.
4. Bật
Lọc từ khóa.
5. Thêm từ khóa để lọc.


Cũng như việc bạn có thể dùng các công cụ để xóa một số bình luận trên video của mình, người dùng khác cũng có thể lựa chọn xóa bình luận bạn đăng trên video của họ.


Xóa hoặc báo cáo bình luận hàng loạt


Cách xóa hoặc báo cáo bình luận hàng loạt:

1. Nhấn và giữ bình luận hoặc nhấn vào biểu tượng bút chì ở góc trên bên trái để mở cửa sổ tùy chọn.
2. Nhấn vào Quản lý nhiều bình luận.
3. Chọn lên đến 100 bình luận.
4. Để xóa, hãy nhấn vào Xóa. Để báo cáo, hãy nhấn vào Thêm sau đó nhấn Báo cáo.


Tin nhắn trực tiếp


Cách thay đổi cài đặt tin nhắn trực tiếp mặc định:

1. Đi đến mục
Tôi .
2. Nhấn vào biểu tượng ... .
2. Đi đến mục
Quyền riêng tư > Ai có thể gửi tin nhắn trực tiếp cho bạn.
3. Chọn một cài đặt.


Duet và Stitch


Cách thay đổi cài đặt mặc định:

1. Đi đến mục
Tôi .
2. Nhấn vào biểu tượng ... .
3. Đi đến mục
Quyền riêng tư.
4. Chọn tính năng mà bạn muốn thay đổi.
5. Chọn một cài đặt.

Cách thay đổi cài đặt cho một video:

1. Đi đến video.
2. Nhấn vào biểu tượng ... .
3. Đi đến mục
Quyền riêng tư.
4. Bật hoặc tắt cài đặt.

Bài viết này có hữu ích không?