Quyền riêng tư của video

Trên TikTok, bạn có thể áp dụng nhiều cài đặt quyền riêng tư khác nhau cho từng video mà bạn chia sẻ, ngay cả khi bạn đặt tài khoản của mình là công khai. Bạn có thể chọn hiển thị video trên TikTok của mình cho tất cả mọi người, giới hạn video dành cho bạn bè hoặc follower hoặc đặt video ở chế độ riêng tư để chỉ bạn mới có thể xem video đó. Bạn cũng có thể điều chỉnh cài đặt của mình sau nếu bạn đã đổi ý.

Lưu ý: Tất cả các video cần tuân thủ Nguyên tắc Cộng đồng. Khi chúng tôi phát hiện những nội dung vi phạm các chính sách này, chúng tôi sẽ xóa nội dung đó khỏi nền tảng của mình.

Chọn những ai có thể xem video của bạn

Cách thay đổi cài đặt quyền riêng tư trên bài đăng mới:
1. Tạo video của bạn.
2. Trên màn hình Đăng, nhấn vào Ai có thể xem video này.
3. Chọn cài đặt quyền riêng tư.

Để thay đổi cài đặt quyền riêng tư trên video bạn đã đăng:
1. Trên ứng dụng TikTok, vào video bạn muốn cập nhật. Bạn có thể tìm thấy các video của mình trong Hồ sơ.
2. Nhấn vào nút Tùy chọn khác ở cạnh bên của video.
3. Nhấn vào Cài đặt quyền riêng tư ở phía dưới cùng.
4. Nhấn vào Ai có thể xem video này.
5. Chọn cài đặt quyền riêng tư.

Lưu ý: Số lượt xem trên video của bạn phản ánh tất cả lượt xem tính đến hiện tại, số lượt xem này sẽ không bị tính lại từ đầu sau khi bạn cập nhật cài đặt quyền riêng tư.

Bạn cũng có thể gắn thẻ video của mình nếu video đó chứa các chủ đề không nên đề xuất cho tất cả mọi người. Người dùng dưới 18 tuổi sẽ không thể truy cập nội dung được gắn thẻ giới hạn đối tượng khán giả, điều này sẽ giúp giới hạn khả năng hiển thị nội dung có thể không phù hợp cho tất cả mọi người.Trang này có hữu ích không?