Tài khoản được đề xuất

Truy cập nhanh một mục


TikTok đề xuất tài khoản cho bạn như thế nào  •  TikTok đề xuất tài khoản của bạn cho người khác như thế nào  •  Cách bật hoặc tắt tính năng đề xuất tài khoản


Nhằm giúp bạn tìm và follow những người bạn có thể biết trên TikTok, chúng tôi có thể:
•  Đề xuất tài khoản cho bạn, bằng những cách như hiển thị cho bạn video của họ và tính năng Tìm bạn bè trên hồ sơ của bạn.
•  Đề xuất tài khoản của bạn với những người khác trên TikTok để họ có thể follow bạn.


TikTok đề xuất tài khoản cho bạn như thế nào


Tùy vào thông tin mà bạn chọn chia sẻ với TikTok, chúng tôi có thể hiển thị một tài khoản cho bạn vì tài khoản đó thuộc về:
•  Một người đã bật tùy chọn Danh bạ trong cài đặt Đề xuất tài khoản của bạn với những người khác, đã thêm số điện thoại của họ vào tài khoản TikTok và người trong danh bạ điện thoại của bạn và bạn đã chọn đồng bộ danh bạ điện thoại trong cài đặt Đồng bộ danh bạ và bạn bè trên Facebook.
•  Một người đã bật tùy chọn Danh bạ trong cài đặt Đề xuất tài khoản của bạn với những người khác, có số điện thoại của bạn trong danh bạ điện thoại của họ và họ đã chọn đồng bộ danh bạ điện thoại trong cài đặt Đồng bộ danh bạ và bạn bè trên Facebook, đồng thời, bạn đã thêm số điện thoại của mình vào tài khoản TikTok.
•  Một người là bạn bè của bạn trên Facebook. Họ đã bật tùy chọn Bạn bè Facebook trong cài đặt Đề xuất tài khoản của bạn với những người khác. Đồng thời, bạn và người đó đã chọn đồng bộ danh sách bạn bè trên Facebook trong cài đặt Đồng bộ danh bạ và bạn bè trên Facebook.
•  Người mà bạn có kết nối chung trên TikTok. Bạn có thể có kết nối chung với ai đó vì bạn và người đó follow cùng một tài khoản, bạn follow các tài khoản đã follow người đó hoặc người đó follow các tài khoản mà bạn cũng follow và các tài khoản đó follow lại bạn.
•  Người follow bạn trên TikTok.
Bạn có thể bật hoặc tắt cài đặt Đồng bộ danh bạ và bạn bè trên Facebook trong mục cài đặt Quyền riêng tư.

Xin lưu ý:
•  Chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất bạn bè trên Facebook cho bạn ngay cả sau khi bạn thực hiện lần đồng bộ đầu tiên. Bạn không cần phải định kỳ đồng bộ lại danh sách bạn bè trên Facebook.
•  Nếu bạn đồng bộ danh bạ điện thoại, TikTok cũng có thể đề xuất tài khoản của bạn với những người khác nếu bạn đã bật tùy chọn Danh bạ trong cài đặt Đề xuất tài khoản của bạn với những người khác.
• Nếu bạn xóa quyền truy cập của TikTok vào danh bạ điện thoại của bạn trong mục cài đặt thiết bị, chúng tôi sẽ không đồng bộ danh bạ nữa. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất tài khoản cho bạn từ danh bạ đã đồng bộ trước đó. Nếu bạn muốn xóa tất cả danh bạ điện thoại đã đồng bộ với TikTok và dừng đồng bộ danh bạ trên mọi thiết bị, bạn có thể Xóa danh bạ đã đồng bộ trước đó khỏi mục cài đặt Đồng bộ danh bạ và bạn bè Facebook.


TikTok đề xuất tài khoản của bạn cho người khác như thế nào


Tùy vào thông tin mà bạn cho phép TikTok chia sẻ, chúng tôi có thể đề xuất tài khoản của bạn cho:
•  Người trong danh bạ
•  Bạn bè Facebook
•  Những người có chung kết nối
•  Những người đã mở liên kết hoặc gửi liên kết cho bạn
Bạn có thể bật hoặc tắt những cài đặt này bất kỳ lúc nào từ mục Đề xuất tài khoản của bạn với những người khác trong mục cài đặt Quyền riêng tư.

Xin lưu ý:
•  Ngay cả khi bạn đã tắt tất cả các cài đặt này, tài khoản của bạn vẫn có thể được đề xuất cho những người mà bạn follow hoặc tương tác với họ trên TikTok.
•  Nếu tài khoản của bạn ở chế độ riêng tư và bạn bật các cài đặt này, chúng tôi sẽ đề xuất những người khác follow tài khoản của bạn, nhưng chỉ những người mà bạn chấp thuận mới có thể follow bạn và xem video của bạn.

Danh bạ
Khi bạn bật lựa chọn Danh bạ trong cài đặt Đề xuất tài khoản của bạn với những người khác, tài khoản của bạn có thể được đề xuất cho người khác trên TikTok nếu:
•  Bạn đã thêm số điện thoại của mình vào tài khoản TikTok.
•  Người được chúng tôi đề xuất tài khoản của bạn đã chọn đồng bộ danh bạ điện thoại của họ lên TikTok.
•  Số điện thoại của bạn nằm trong danh bạ của họ.

Xin lưu ý:
•  Nếu bật cài đặt này, bạn không cần đồng bộ danh bạ điện thoại với tài khoản TikTok để TikTok đề xuất tài khoản của bạn cho người khác.
•  Ngoài ra, nếu bạn đã chọn đồng bộ danh bạ điện thoại, chúng tôi cũng có thể đề xuất tài khoản của bạn cho người có số điện thoại trong danh bạ điện thoại của bạn, đồng thời họ đã thêm số điện thoại vào tài khoản TikTok của họ.

Bạn bè Facebook
Khi bạn bật lựa chọn Bạn bè Facebook trong cài đặt Đề xuất tài khoản của bạn với những người khác, tài khoản của bạn có thể được đề xuất cho người dùng trên TikTok là bạn bè trên Facebook của bạn, nếu cả hai bạn đã chọn đồng bộ danh sách bạn bè trên Facebook với TikTok.

Những người có Chung kết nối
Khi bạn bật lựa chọn Những người có chung kết nối trong cài đặt Đề xuất tài khoản của bạn với những người khác, tài khoản của bạn có thể được đề xuất cho người dùng trên TikTok có kết nối chung với bạn.

Bạn và người khác có thể có kết nối chung trên TikTok nếu:
•  Cả hai bạn đều follow những tài khoản giống nhau.
•  Bạn follow những tài khoản đang follow người đó.
•  Người đó follow những tài khoản mà bạn follow và những tài khoản này cũng follow lại bạn.

Những người đã mở liên kết hoặc gửi liên kết cho bạn
Khi bạn bật lựa chọn Những người đã mở liên kết hoặc gửi liên kết cho bạn trong cài đặt Đề xuất tài khoản của bạn với những người khác, tài khoản TikTok của bạn có thể được đề xuất cho những người dùng trên TikTok khi họ đã gửi liên kết cho bạn hoặc đã mở liên kết đến một video trên TikTok mà bạn đã gửi. Đây có thể là những liên kết được chia sẻ bên ngoài nền tảng TikTok (ví dụ: bằng tin nhắn văn bản hoặc nền tảng của bên thứ ba).


Cách bật hoặc tắt tính năng đề xuất tài khoản


Bạn có thể xem và kiểm soát cách thức tài khoản của bạn được đề xuất cho người khác, cũng như cách thức TikTok đề xuất các tài khoản khác cho bạn trong cài đặt Quyền riêng tư.

Đề xuất tài khoản của bạn với những người khác
Hãy dùng cài đặt này để kiểm soát việc TikTok đề xuất tài khoản của bạn cho những người trong Danh bạ, Bạn bè Facebook, Những người có chung kết nối Những người đã mở liên kết hoặc gửi liên kết cho bạn.

Cách thay đổi cách thức đề xuất tài khoản của bạn với người khác:
1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào Hồ sơ ở phía bên dưới.
2. Nhấn vào nút Menu ở phía trên.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Quyền riêng tư, sau đó nhấn Đề xuất tài khoản của bạn với những người khác.
5. Chọn người mà bạn muốn TikTok đề xuất tài khoản của bạn. Nếu bạn bật lựa chọn Bạn bè Facebook, thì bạn cũng phải Đồng bộ bạn bè trên Facebook..

Đồng bộ danh bạ và bạn bè trên Facebook
Hãy dùng cài đặt này để cho phép TikTok đồng bộ danh bạ điện thoại và bạn bè trên Facebook của bạn, đồng thời giúp bạn tìm và follow người khác. Bạn có thể ngừng đồng bộ bất kỳ lúc nào và xóa mọi dữ liệu đã đồng bộ trước đó khỏi TikTok.

Xin lưu ý rằng nếu bạn đồng bộ danh bạ điện thoại của bạn, đồng thời bật tùy chọn Danh bạ trong cài đặt Đề xuất tài khoản của bạn với những người khác, thì tài khoản của bạn cũng có thể được đề xuất cho những người có số điện thoại trong danh bạ điện thoại của bạn và họ đã thêm số điện thoại của mình vào TikTok.

Cách đồng bộ danh bạ điện thoại hoặc bạn bè trên Facebook của bạn lên TikTok:
1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào Hồ sơ ở phía bên dưới.
2. Nhấn vào nút Menu ở phía trên.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Quyền riêng tư, sau đó nhấn vào Đồng bộ danh bạ và bạn bè trên Facebook.
5. Bật hoặc tắt cài đặt Đồng bộ hóa danh bạ hoặc Đồng bộ hóa bạn bè trên Facebook. Bạn cũng có thể xóa các dữ liệu đã đồng bộ trước đó.
Lưu ý: Nếu bạn xóa quyền truy cập của TikTok vào danh bạ điện thoại của bạn trong mục cài đặt thiết bị, chúng tôi sẽ không đồng bộ danh bạ nữa. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất tài khoản cho bạn từ danh bạ đã đồng bộ trước đó. Nếu bạn muốn xóa tất cả danh bạ điện thoại đã đồng bộ với TikTok và dừng đồng bộ danh bạ trên mọi thiết bị, bạn có thể Xóa danh bạ đã đồng bộ trước đó khỏi mục cài đặt Đồng bộ danh bạ và bạn bè Facebook.


Trang này có hữu ích không?