Xóa âm thanh gốc

Nếu bạn đã thêm âm thanh gốc vào TikTok và nhà sáng tạo khác đã sử dụng cho video của họ, bạn có thể chọn xóa âm thanh đó bất cứ lúc nào. Sau khi bạn xóa, âm thanh sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi tất cả video sử dụng âm thanh đó, bao gồm video của chính bạn.
Cách xóa âm thanh gốc trên TikTok


Để xóa âm thanh của bạn khỏi tất cả video trên TikTok:
1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào âm thanh ở cuối video để vào màn hình âm thanh gốc.
2. Nhấn vào nút Chia sẻ ở phía trên cùng.
3. Nhấn vào Xóa âm thanh, sau đó nhấn vào Xóa trên màn hình tiếp theo và xác nhận xóa âm thanh khỏi tất cả video có sử dụng âm thanh đó. Âm thanh sẽ bị xóa khỏi video của bạn cũng như video khác của những nhà sáng tạo sử dụng âm thanh đó. Nhà sáng tạo sẽ được thông báo rằng âm thanh đã bị xóa khỏi video của họ.


Trang này có hữu ích không?