Yêu cầu dữ liệu

Bạn có thể yêu cầu bản sao dữ liệu TikTok, trong đó có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở tên người dùng của bạn, lịch sử video, lịch sử bình luận và cài đặt quyền riêng tư.

Cách yêu cầu dữ liệu TikTok của bạn:
1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào Hồ sơ ở phía bên dưới.
2. Nhấn vào nút Menu ở phía trên.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Quản lý tài khoản, rồi nhấn vào Tải về dữ liệu cá nhân.
5. Làm theo các hướng dẫn được cung cấp.
Sau khi bạn gửi yêu cầu, chúng tôi sẽ tạo một tệp dữ liệu của bạn mà bạn có thể tải về từ tab Tải về dữ liệu cá nhân. Xin lưu ý rằng có thể mất tối đa 3 ngày để chuẩn bị tệp này.

Cách truy cập dữ liệu đã tải về của bạn:
1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào Hồ sơ ở phía bên dưới.
2. Nhấn vào nút Menu ở phía trên.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Quản lý tài khoản, rồi nhấn vào Tải về dữ liệu cá nhân.
5. Nhấn vào Tải dữ liệu về ở phía trên cùng.
Từ đây, bạn có thể xem trạng thái tải về của mình. Sau khi tệp của bạn sẵn sàng, bạn sẽ có thể tải tệp đó về trong tối đa 4 ngày.Trang này có hữu ích không?