Hoạt động quảng cáo của bạn

Bạn có thể đánh giá và chia sẻ ý kiến phản hồi về những quảng cáo mà bạn đã tương tác hoặc những giao dịch mua hàng mà bạn thực hiện thông qua quảng cáo trên TikTok.

Cách chia sẻ phản hồi về quảng cáo:
1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào Hồ sơ ở phía bên dưới.
2. Nhấn vào nút Menu ở phía trên.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Quảng cáo.
5. Nhấn vào Hoạt động quảng cáo của bạn.


Trang này có hữu ích không?