Chính sách về Tài khoản Không hoạt động

Chính sách về Tài khoản Không hoạt động của TikTok là gì?

Chúng tôi khuyến khích người dùng tích cực sử dụng TikTok sau khi tạo tài khoản trên nền tảng của mình.
Nếu một tài khoản không hoạt động trong 180 ngày trở lên, tên người dùng đó có thể bị đặt lại thành tên người dùng ngẫu nhiên dạng số. Tên người dùng cũng có thể bị đặt lại nếu chúng tôi nhận được yêu cầu hợp lệ, ví dụ như thông báo vi phạm thương hiệu.

TikTok xác định tình trạng không hoạt động như thế nào?

Chúng tôi coi tài khoản là không hoạt động nếu tài khoản đó không được sử dụng để truy cập TikTok trong ít nhất 180 ngày. Việc tài khoản có hoạt động hay không sẽ không hiển thị công khai.

Tôi có thể yêu cầu tên người dùng TikTok đã được sử dụng bởi một tài khoản khác không?

Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi không thể chỉ định lại tên người dùng. Chúng tôi đề xuất sử dụng biến thể của tên người dùng mà bạn mong muốn bằng cách thêm các số hoặc dấu gạch dưới, hoặc viết tắt.
Nếu bạn tin rằng tên người dùng nào đó vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của mình, hãy xem Chính sách về Quyền sở hữu Trí tuệ của chúng tôi.

Trang này có hữu ích không?