Báo cáo video LIVE

Cách báo cáo video LIVE:

1. Đi đến video LIVE đó.
2. Nhấn vào Chia sẻ.
3. Chọn Báo cáo và làm theo hướng dẫn được cung cấp.

Trang này có hữu ích không?