Báo cáo hashtag

Cách báo cáo hashtag:

1. Nhấn vào hashtag mà bạn muốn báo cáo.
2. Nhấn vào biểu tượng Chia sẻ.
3. Chọn Báo cáo và làm theo hướng dẫn được cung cấp.