Báo cáo hashtag

Cách báo cáo hashtag:

1. Nhấn vào hashtag mà bạn muốn báo cáo.
2. Nhấn vào biểu tượng Chia sẻ.
3. Chọn Báo cáo và làm theo hướng dẫn được cung cấp.

Trang này có hữu ích không?