Báo cáo bình luận LIVE

Cách báo cáo bình luận LIVE:

1. Đi đến video LIVE đó.
2. Nhấn và giữ bình luận mà bạn muốn báo cáo.
3. Chọn Báo cáo và làm theo hướng dẫn được cung cấp.