Báo cáo bình luận LIVE

Cách báo cáo bình luận LIVE:

1. Đi đến video LIVE đó.
2. Nhấn và giữ bình luận mà bạn muốn báo cáo.
3. Chọn Báo cáo và làm theo hướng dẫn được cung cấp.

Trang này có hữu ích không?