Các Công cụ cho Nhà phát triển TikTok và những điều khoản liên quan

Các Công cụ cho Nhà phát triển TikTok là những công nghệ do TikTok cung cấp để hỗ trợ người phát hành, nhà phát triển và các đối tượng khác tích hợp với công nghệ của TikTok. Các Công cụ cho Nhà phát triển TikTok hiện bao gồm Công cụ Nhúng video TikTok và SDK Chia sẻ với TikTok.

"Điều khoản Sản phẩm (Dữ liệu) Kinh doanh TikTok" là những điều khoản chính chi phối việc sử dụng các Công cụ cho Nhà phát triển TikTok. Những điều khoản này đề ra các yêu cầu bảo vệ dữ liệu cốt lõi, áp dụng cho bất kỳ ai sử dụng các Công cụ cho Nhà phát triển TikTok để chia sẻ dữ liệu với TikTok. Những điều khoản này cũng mô tả mục đích TikTok sử dụng dữ liệu được thu thập thông qua các Công cụ cho Nhà phát triển TikTok.

Các yêu cầu pháp luật của địa phương về bảo vệ dữ liệu, chẳng hạn như GDPR và CCPA, chịu sự chi phối của một bộ điều khoản bổ sung có tên "Điều khoản Cụ thể theo Khu vực pháp lý". Nếu có, những điều khoản này được áp dụng cùng với bộ Điều khoản Sản phẩm (Dữ liệu) Kinh doanh TikTok chính đối với các Công cụ cho Nhà phát triển liên quan. Một trong những điều khoản đó nêu rõ vai trò pháp lý tương ứng của các bên theo luật bảo vệ dữ liệu địa phương; chẳng hạn như: TikTok có phải là bên kiểm soát kết hợp, bên kiểm soát độc lập hay bên xử lý dữ liệu để xử lý dữ liệu người dùng liên quan đến các cá nhân ở Liên minh châu Âu, các nước thuộc Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu hay Vương quốc Anh hay không, và khi nào TikTok đóng vai trò là nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến thông tin cá nhân thu thập được từ người dân California.

Trang này có hữu ích không?