API nghiên cứu

Theo cam kết về sự minh bạch và trách nhiệm giải trình, chúng tôi cung cấp API nghiên cứu nền tảng nơi nhà nghiên cứu đủ điều kiện có thể đăng ký quyền truy cập vào dữ liệu công khai trên TikTok. API này hỗ trợ các lĩnh vực nghiên cứu như thông tin sai lệch, thông tin đánh lạc hướng, chủ nghĩa cực đoan bạo lực, xu hướng xã hội, xây dựng cộng đồng, v.v. Nhà nghiên cứu phải tuân thủ Nguyên tắc Cộng đồng, Điều khoản dịch vụ của Dịch vụ API nghiên cứu TikTok của chúng tôi, cũng như đạo đức nghiên cứu.

Để đủ điều kiện nhận quyền truy cập vào API nghiên cứu TikTok, bạn có thể đăng ký nếu đáp ứng các yêu cầu sau đây:
•  Có kinh nghiệm học thuật có thể chứng minh và chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu được nêu trong đơn đăng ký.
•  Không có xung đột lợi ích liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ.
•  Làm việc tại một tổ chức học thuật phi lợi nhuận ở Hoa Kỳ.
•  Cung cấp được đề xuất nghiên cứu đã vạch kế hoạch rõ ràng.
•  Cam kết chỉ sử dụng dữ liệu cho mục đích phi thương mại.

Bạn có thểm tìm hiểu thêm về API nghiên cứu nền tảng và cách đăng ký trên TikTok for Developers.Trang này có hữu ích không?