Báo cáo tin nhắn trực tiếp

Cách báo cáo tin nhắn trực tiếp:

1. Đi đến tin nhắn trực tiếp đó.
2.Nhấn vào biểu tượng ... để mở cài đặt.
3. Chọn Báo cáo và làm theo hướng dẫn được cung cấp.