Báo cáo tin nhắn trực tiếp

Cách báo cáo tin nhắn trực tiếp:

1. Đi đến tin nhắn trực tiếp đó.
2. Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở phía trên bên phải.
3. Chọn Báo cáo và làm theo hướng dẫn được cung cấp.

Trang này có hữu ích không?