Báo cáo video

Nếu bạn thấy một video trên TikTok và cho rằng video đó vi phạm Hướng dẫn cộng đồng của chúng tôi, vui lòng báo cáo video đó cho chúng tôi.

Cách báo cáo một video trong ứng dụng TikTok của bạn:
1. Đi đến video mà bạn cần báo cáo.
2. Nhấn và giữ video.
3. Chọn Báo cáo và làm theo hướng dẫn được cung cấp.

Bạn cũng có thể sử dụng biểu mẫu trực tuyến của chúng tôi để báo cáo nội dung trên TikTok.

Trang này có hữu ích không?