Danh sách phát của tác giả

Truy cập nhanh một mục


Ai có thể tạo danh sách phát cho video của họ  •  Cách tạo danh sách phát cho video của bạn  •  Thêm video vào danh sách phát  •  Xóa video khỏi danh sách phát  •  Quản lý danh sách phát video của bạn

Tính năng Danh sách phát cho Nhà sáng tạo trên TikTok cho phép nhà sáng tạo phân loại các video công khai của họ và giúp người xem có cơ hội xem một loạt video phù hợp với họ.


Ai có thể tạo danh sách phát cho video của họ


Tính năng Danh sách phát cho Nhà sáng tạo hiện không có sẵn cho tất cả mọi người trên TikTok. Nếu bạn không thấy tùy chọn tạo danh sách phát trong tab video trên hồ sơ của bạn, thì có nghĩa là bạn chưa thể sử dụng tính năng danh sách phát cho nhà sáng tạo.


Cách tạo danh sách phát cho video của bạn


Nếu có quyền sử dụng tính năng Danh sách phát cho Nhà sáng tạo, bạn sẽ có thể xem qua các video công khai của mình và tạo một loạt video xuất hiện trên hồ sơ của bạn.

Tạo danh sách phát từ hồ sơ của bạn:
1. Trong ứng dụng TikTok, hãy nhấn vào Hồ sơ ở phía dưới bên phải.
2. Trong tab video trên hồ sơ của bạn, hãy nhấn vào Sắp xếp video thành danh sách phát (nếu bạn chưa tạo danh sách phát) hoặc nhấn vào biểu tượng hình dấu cộng ở bên cạnh danh sách phát hiện tại của bạn.
3. Làm theo các bước trong ứng dụng để đặt tên cho danh sách phát và thêm video. Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể tạo danh sách phát từ các video công khai của mình.

Bạn cũng có thể tạo danh sách phát trực tiếp từ video.

Tạo danh sách phát từ một video:
1. Trong ứng dụng TikTok, hãy đi đến video mà bạn muốn dùng để tạo danh sách phát. Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể tạo danh sách phát từ các video công khai của mình.
2. Nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm ở bên phải video hoặc nhấn và giữ video.
3. Nhấn Thêm vào danh sách phát, rồi nhấn Tạo danh sách phát.
4. Làm theo các bước trong ứng dụng để đặt tên cho danh sách phát và thêm video.


Thêm video vào danh sách phát


Sau khi tạo danh sách phát, bạn có thể thêm các video khác mà bạn đã tạo hoặc thêm video mới vào danh sách phát.

Thêm video vào danh sách phát từ một video:
1. Trong ứng dụng TikTok, hãy đi đến video mà bạn muốn thêm vào danh sách phát. Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể thêm các video công khai vào danh sách phát.
2. Nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm ở bên phải video hoặc nhấn và giữ video.
3. Nhấn Thêm vào danh sách phát.
4. Chọn danh sách phát mà bạn muốn thêm video vào đó.
Lưu ý: Mỗi video chỉ có thể nằm trong 1 danh sách phát tại một thời điểm. Nếu bạn muốn thêm video vào một danh sách phát khác, bạn sẽ phải xóa video đó khỏi danh sách phát hiện tại.

Thêm video vào danh sách phát khi bạn đăng video:
1. Trong ứng dụng TikTok, tạo video của bạn.
2. Trên màn hình Đăng, nhấn vào Thêm vào danh sách phát.
3. Chọn danh sách phát mà bạn muốn thêm video vào đó. Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể thêm các video công khai vào danh sách phát.
4. Nhấn Đăng để đăng video của bạn.
Lưu ý: Trước khi có thể thêm video vào danh sách phát từ màn hình Đăng, trước tiên, bạn cần tạo danh sách phát. Nếu bạn chưa tạo danh sách phát, bạn sẽ không nhìn thấy tùy chọn Thêm vào danh sách phát.


Xóa video khỏi danh sách phát


Sau khi thêm video vào danh sách phát, bạn cũng có thể xóa video đó. Nếu bạn xóa video khỏi danh sách phát, video đó sẽ không bị xóa mà chỉ không xuất hiện trong danh sách phát nữa.
1. Trong ứng dụng TikTok, hãy đi đến video bạn muốn xóa khỏi danh sách phát.
2. Nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm ở bên phải video hoặc nhấn và giữ video.
3. Nhấn vào Xóa khỏi danh sách phát.


Quản lý danh sách phát video của bạn


Sau khi đã tạo được một số danh sách phát, bạn có thể quay lại và thực hiện những hành động như đổi tên danh sách phát, xóa danh sách phát hoặc chỉnh sửa nội dung danh sách phát của mình.

Đổi tên danh sách phát:
1. Trong ứng dụng TikTok, hãy nhấn vào Hồ sơ ở phía dưới bên phải.
2. Trong tab video trên hồ sơ của bạn, hãy nhấn vào danh sách phát mà bạn muốn cập nhật.
3. Nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm ở trên cùng bên phải của màn hình danh sách phát.
4. Nhấn vào Đổi tên danh sách phát và thêm tên mới của bạn.

Xóa danh sách phát:
1. Trong ứng dụng TikTok, hãy nhấn vào Hồ sơ ở phía dưới bên phải.
2. Trong tab video trên hồ sơ của bạn, hãy nhấn vào danh sách phát mà bạn muốn cập nhật.
3. Nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm ở trên cùng bên phải của màn hình danh sách phát.
4. Nhấn vào Xóa danh sách phát, sau đó nhấn vào Xóa để xác nhận.
Lưu ý: Nếu bạn xóa danh sách phát, bạn sẽ không xóa các video trong danh sách phát đó.

Chỉnh sửa danh sách phát của bạn:

1. Trong ứng dụng TikTok, hãy nhấn vào Hồ sơ ở phía dưới bên phải.
2. Trong tab video trên hồ sơ của bạn, hãy nhấn vào danh sách phát mà bạn muốn cập nhật.
3. Nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm ở trên cùng bên phải của màn hình danh sách phát.
4. Nhấn Chỉnh sửa danh sách phát. Từ đây, bạn có thể:
    • Nhấn vào Xóa các video hoặc Thêm các video ở dưới cùng để xóa hoặc thêm nhiều video cùng một lúc.
    • Nhấn vào biểu tượng 3 dòng gạch ngang ở bên phải video và kéo biểu tượng này để sắp xếp lại các video.

Sau khi bạn hoàn tất chỉnh sửa, hãy nhấn vào Xong để lưu các thay đổi của bạn.

Lưu ý: Video gần đây nhất mà bạn thêm vào danh sách phát sẽ là video phát đầu tiên trong danh sách phát của bạn. Bạn có thể sắp xếp lại thứ tự các video theo cách thủ công nếu bạn muốn phát trước các video đã thêm cách đây lâu nhất.

Trang này có hữu ích không?