Follow và bỏ follow

Cách follow một người dùng:

Nhấn vào biểu tượng
Follow trên trang hồ sơ của người dùng đó.
Hoặc
Nhấn vào biểu tượng
+ ở dưới ảnh hồ sơ của người dùng đó trên màn hình video.


Cách bỏ follow một người dùng:

1. Đi đến trang hồ sơ của người dùng đó.
2. Nhấn vào biểu tượng
Unfollow.

Trang này có hữu ích không?