Tin nhắn trực tiếp

Truy cập nhanh một mục


Giới thiệu về tin nhắn trực tiếp trên TikTok  •  Ai có thể gửi tin nhắn trực tiếp trên TikTok  •  Cách tìm tin nhắn trực tiếp của bạn  •  Cách gửi tin nhắn trực tiếp  •  Cách sử dụng nhãn dán trong tin nhắn trực tiếp  •  Cách xóa, tắt tiếng và lọc tin nhắn trực tiếp  •  Cách quản lý những người có thể gửi cho bạn tin nhắn trực tiếp  •  Cách bật hoặc tắt trạng thái đọc tin nhắn  •  Cách sử dụng các tính năng an toàn cho tin nhắn trực tiếp  •  Tại sao bạn không thể gửi hoặc nhận tin nhắn trực tiếp  •  Cách báo cáo tin nhắn trực tiếp  •  Cách chặn ai đó

Giới thiệu về tin nhắn trực tiếp trên TikTok


Tin nhắn trực tiếp (DM) giúp bạn kết nối với bạn bè và cộng đồng trên TikTok. Tính năng nhắn tin cho phép bạn gửi và nhận tin nhắn cùng video TikTok ngay trên TikTok.
Với tin nhắn trực tiếp trên TikTok, bạn có thể:
•  Chia sẻ video TikTok với người khác.
•  Gửi và nhận tin nhắn từ những bạn bè mà cả bạn và họ cùng follow lẫn nhau, bạn bè và người liên hệ được đề xuất và những người mà bạn có thể biết.
•  Điều chỉnh cài đặt quyền riêng tư để xác định ai có thể gửi tin nhắn trực tiếp cho bạn.
•  Điều chỉnh cài đặt thông báo.
•  Báo cáo tài khoản và nội dung vi phạm Nguyên tắc Cộng đồng của chúng tôi.
•  Kiểm tra xem ai đã đọc tin nhắn trực tiếp của bạn.
•  Tìm hiểu xem ai đang hoạt động hoặc đã hoạt động gần đây.


Ai có thể gửi tin nhắn trực tiếp trên TikTok


Tính năng tin nhắn trực tiếp trên TikTok khả dụng với:
•  Chủ tài khoản đã đăng ký đủ 16 tuổi trở lên. Phụ huynh và người giám hộ của người dùng từ 16-18 tuổi có thể thiết đặt hạn chế đối với tính năng này thông qua mục Gia đình thông minh.
•  Tất cả mọi người đều có quyền gửi tin nhắn trực tiếp cho người khác. Bạn có thể kiểm soát những người có thể gửi tin nhắn trực tiếp cho bạn trong cài đặt Quyền riêng tư.
Hãy nhớ rằng nếu bạn cập nhật cài đặt tin nhắn trực tiếp thành Không ai cả, bạn sẽ không nhận được tin nhắn trực tiếp. Bạn vẫn có thể truy cập lịch sử tin nhắn của mình trong phần Hộp thư, nhưng bạn sẽ không nhận được tin nhắn trực tiếp mới trong những cuộc trò chuyện đó.


Cách tìm tin nhắn trực tiếp của bạn


Cách xem tất cả các tin nhắn trực tiếp của bạn trên TikTok:

1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào Hộp thư ở phía dưới.
2. Nhấn vào một tên trong danh sách Tin nhắn để mở cuộc trò chuyện.


Cách gửi tin nhắn trực tiếp


Bạn có thể chia sẻ nội dung, chẳng hạn như video TikTok, hiệu ứng, hashtag hoặc âm thanh thông qua tin nhắn trực tiếp.

Cách gửi nội dung thông qua tin nhắn trực tiếp:
1. Trong ứng dụng TikTok, hãy đi đến video hoặc nội dung có thể chia sẻ khác, chẳng hạn như hiệu ứng, hashtag hoặc âm thanh mà bạn muốn chia sẻ.
  ༚  Để tìm kiếm, hãy nhấn vào nút Tìm kiếm ở phía trên của màn hình rồi nhập nội dung bạn muốn tìm vào thanh tìm kiếm.
  ༚  Bạn cũng có thể nhấn vào hiệu ứng, hashtag hoặc âm thanh trực tiếp từ video để chia sẻ.
2. Nhấn vào nút Chia sẻ. Đối với video, bạn cũng có thể nhấn và giữ video mà bạn muốn chia sẻ.
3. Nhấn vào ảnh hồ sơ của người dùng mà bạn muốn chia sẻ. Bạn có thể chọn nhiều người để chia sẻ video.
4. Nhập tin nhắn tùy chọn rồi nhấn vào Gửi.

Lưu ý: Không thể chia sẻ các video riêng tư. Nếu nhà sáng tạo video thay đổi trạng thái video từ công khai thành riêng tư sau khi bạn chia sẻ video đó trong một tin nhắn, video đó sẽ không có sẵn và bạn sẽ không thể xem được video đó.

Cách gửi tin nhắn trực tiếp trong một cuộc trò chuyện:
1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào Hộp thư ở phía dưới.
2. Từ đây:
  ༚  Nếu bạn có các tin nhắn gần đây, hãy nhấn vào tên từ danh sách Tin nhắn để mở cuộc trò chuyện.
  ༚  Nếu bạn follow người khác và người đó cũng follow lại bạn, hãy nhấn vào nút Tin nhắn trực tiếp ở phía trên, rồi nhấn vào tên người đó để gửi tin nhắn trực tiếp.
3. Nhập tin nhắn. Bạn cũng có thể nhấn vào nút Biểu tượng cảm xúc để gửi GIF, biểu tượng cảm xúc và nhãn dán.
4. Nhấn vào nút Gửi.
Ngoài ra, nếu bạn follow người khác và người đó cũng follow lại bạn, bạn có thể vào Hồ sơ của họ và nhấn vào Tin nhắn để gửi tin nhắn trực tiếp.

Lưu ý: Bạn sẽ không thể gửi tin nhắn trực tiếp cho người follow bạn nếu họ đặt cài đặt quyền riêng tư của tin nhắn trực tiếp thành Không ai cả.


Cách sử dụng nhãn dán trong tin nhắn trực tiếp


Để gửi nhãn dán trong tin nhắn trực tiếp:
1. Trên ứng dụng TikTok, hãy vào cuộc trò chuyện trong Hộp thư của bạn.
2. Nhấn vào nút Biểu tượng cảm xúc trong thanh tin nhắn.
3. Nhấn vào nút Kho nhãn dán.
4. Chọn nhãn dán bạn muốn sử dụng từ các tab Nhãn dán video hoặc Bộ nhãn dán.

Đối với nhãn dán video:
  ༚  Nhấn vào một nhãn dán video để gửi trong tin nhắn trực tiếp.
  ༚  Nhấn vào bộ lọc ở trên cùng để sắp xếp theo nhãn dán phổ biến nhất, mới nhất hoặc thịnh hành.
  ༚  Để thêm nhãn dán vào mục Yêu thích của bạn, hãy nhấn vào nút Yêu thích trên nhãn dán. Nhấn lại vào nút đó để xóa khỏi mục Yêu thích của bạn.
  ༚  Để xem chi tiết nhãn dán, hãy nhấn và giữ nhãn dán. Từ đây, bạn có thể chọn xem tất cả nhãn dán của nhà sáng tạo trên hồ sơ của họ, xem video gốc và báo cáo nhãn dán.

Đối với bộ nhãn dán:
  ༚  Để lưu bộ nhãn dán, hãy nhấn vào Thêm. Bộ nhãn dán sẽ được thêm vào bảng nhãn dán và bạn có thể sử dụng trong tin nhắn trực tiếp.
  ༚  Sau khi thêm bộ nhãn dán, hãy nhấn vào Sử dụng. Bạn sẽ được chuyển hướng đến bảng nhãn dán để gửi nhãn dán trong tin nhắn trực tiếp.
  ༚  Để xem tất cả bộ nhãn dán bạn đã lưu, hãy nhấn vào Đã thêm ở trên cùng. Từ đây, bạn có thể kéo và thả bộ nhãn dán để thay đổi thứ tự và nhấn vào nút Xóa kế bên bộ nhãn dán để xóa.

Để tạo nhãn dán video trong tin nhắn trực tiếp:
1. Trong ứng dụng TikTok, hãy truy cập vào tin nhắn trực tiếp trong Hộp thư của bạn.
2. Nhấn vào nút Biểu tượng cảm xúc.
3. Nhấn vào nút Yêu thích, sau đó nhấn vào nút Tạo nhãn dán.
4. Chọn một video từ các tab Đã thích, Đã đăng hoặc Yêu thích.
5. Chỉnh sửa nhãn dán nếu cần. Bạn có thể chọn thêm văn bản và cắt xén video. Sau khi xong, hãy nhấn vào Tiếp.
6. Để chọn người có thể khám phá và sử dụng nhãn dán video của bạn trên TikTok, hãy bật hoặc tắt mục cài đặt Thêm vào kho nhãn dán.
7. Nhấn vào Tạo nhãn dán. Nhãn dán của bạn được thêm vào tab mục yêu thích trong tin nhắn trực tiếp và sẵn sàng sử dụng. Để xóa nhãn dán khỏi mục yêu thích của bạn, hãy nhấn và giữ nhãn dán, sau đó nhấn vào Xóa.

Mọi nhãn dán bạn tạo cũng xuất hiện trên trang hồ sơ của bạn để bạn gửi chúng trong tin nhắn trực tiếp, xem video gốc, thêm vào kho nhãn dán hoặc xóa. Tìm hiểu thêm về nhãn dán trên TikTok.


Cách xóa, tắt tiếng và lọc tin nhắn trực tiếp


Cách xóa cuộc trò chuyện:
1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào Hộp thư ở phía dưới.
2. Bên dưới mục Tin nhắn:
  ༚  Trên thiết bị iOS, hãy vuốt cuộc trò chuyện sang trái rồi nhấn vào Xóa.
  ༚  Trên thiết bị Android, hãy nhấn và giữ rồi nhấn vào Xóa.

Cách xóa một tin nhắn trực tiếp:
1. Đi đến cuộc trò chuyện trong mục Hộp thư.
2. Nhấn và giữ tin nhắn trực tiếp, rồi nhấn vào Xóa.
Hãy lưu ý rằng nếu bạn xóa một cuộc trò chuyện hoặc tin nhắn trực tiếp, thì chỉ có thể xóa từ phía bạn. Người mà bạn gửi tin nhắn vẫn có thể xem các tin nhắn đó.

Cách tắt thông báo tin nhắn trực tiếp:
1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào Hộp thư ở phía dưới màn hình.
2. Bên dưới mục Tin nhắn:
  ༚  Trên thiết bị iOS, hãy vuốt cuộc trò chuyện sang trái rồi nhấn vào Thêm, sau đó nhấn vào Tắt tiếng để ngừng nhận thông báo.
  ༚  Trên thiết bị Android, hãy nhấn và giữ rồi nhấn vào Tắt tiếng để ngừng nhận thông báo.
Hoặc bạn cũng có thể tắt thông báo ngay từ cuộc trò chuyện:
༚ Nhấn vào nút Tùy chọn khác ở trên đầu cuộc trò chuyện, rồi bật hoặc tắt cài đặt Tắt tiếng thông báo.

Cách lọc tin nhắn trực tiếp:
1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào Hộp thư ở phía dưới.
2. Nhấn vào các Tin nhắn đang chờ, rồi nhấn vào nút Cài đặt.
3. Chọn tùy chọn bộ lọc của bạn:
  ༚  Yêu cầu đã lọc: Lọc các tin nhắn có vẻ đến từ những nguồn không an toàn. Sau khi bạn chấp nhận những tin nhắn này, chúng sẽ xuất hiện trong Hộp thư của bạn.
  ༚  Luôn cho phép tin nhắn doanh nghiệp: Nhận tin nhắn từ các thương hiệu trong TikTok Creator Marketplace. Họ có thể gửi cho bạn tối đa 3 tin nhắn trước khi bạn chấp nhận yêu cầu của họ.


Cách quản lý những người có thể gửi cho bạn tin nhắn trực tiếp


Cách bật tin nhắn trực tiếp hoặc thay đổi những người có thể gửi cho bạn tin nhắn trực tiếp:
1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào Hồ sơ ở phía bên dưới.
2. Nhấn vào nút Menu ở phía trên.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Quyền riêng tư.
5. Nhấn vào Tin nhắn trực tiếp, sau đó nhấn vào Tin nhắn trực tiếp chọn người mà bạn muốn cho phép gửi tin nhắn trực tiếp cho bạn. Xin lưu ý rằng một số mục cài đặt này không được cung cấp cho tất cả mọi người.
  ༚  Mọi người: Bất kỳ ai cũng có thể gửi cho bạn tin nhắn trực tiếp. Tin nhắn từ bạn bè chung và những người mà bạn follow xuất hiện trong Hộp thư của bạn. Tin nhắn từ những người bạn không follow xuất hiện trong mục Tin nhắn đang chờ. Bạn có thể chọn chấp nhận, xóa hoặc báo cáo những tin nhắn này.
  ༚  Bạn bè đề xuất: Bạn bè phù hợp, bao gồm bạn bè trên Facebook và danh bạ điện thoại đã đồng bộ, cũng như follower mà bạn follow lại, có thể gửi tin nhắn trực tiếp cho bạn.
  ༚  Follower mà bạn follow lại và những người bạn đã gửi tin nhắn cho họ: Bất cứ ai follow bạn và bạn follow lại và những người bạn đã gửi tin nhắn cho họ có thể gửi tin nhắn trực tiếp cho bạn.
  ༚  Không ai cả: Bạn không thể nhận tin nhắn trực tiếp từ bất kỳ ai. Xin lưu ý rằng nếu bạn cập nhật cài đặt tin nhắn trực tiếp của mình thành Không ai cả, thì bạn sẽ không thể nhận được tin nhắn trực tiếp. Bạn vẫn có thể truy cập lịch sử tin nhắn của mình trong phần Hộp thư, nhưng bạn sẽ không nhận được tin nhắn trực tiếp mới trong những cuộc trò chuyện đó.


Cách bật hoặc tắt trạng thái đọc tin nhắn


Trạng thái đọc tin nhắn cho phép bạn biết được người khác đã đọc tin nhắn trực tiếp của bạn hay chưa và ngược lại.

Cách bật hoặc tắt trạng thái đọc tin nhắn:
1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào Hồ sơ ở phía bên dưới.
2. Nhấn vào nút Menu ở phía trên.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Quyền riêng tư, sau đó nhấn vào Tin nhắn trực tiếp.
5. Bật hoặc tắt cài đặt Trạng thái đọc. Đối với người dùng đủ 18 tuổi trở lên, cài đặt này được bật theo mặc định.

Lưu ý: Người khác chỉ biết được khi nào bạn đọc tin nhắn của họ nếu cả hai người cùng bật tính năng trạng thái đọc tin nhắn.


Cách sử dụng các tính năng an toàn cho tin nhắn trực tiếp


Có một số tính năng an toàn cho tin nhắn trực tiếp để đảm bảo các tin nhắn đều tuân thủ Nguyên tắc Cộng đồng. Đồng thời, nhờ những tính năng này, bạn có thể báo cáo các tin nhắn không mong muốn hoặc chặn ai đó gửi tin nhắn cho bạn.


Tại sao bạn không thể gửi hoặc nhận tin nhắn trực tiếp


Nếu bạn không thể gửi hoặc nhận tin nhắn trực tiếp trên TikTok thì có thể là do nội dung hoặc tin nhắn của bạn đã bị gắn cờ hoặc bị báo cáo, hoặc tài khoản của bạn bị đình chỉ tạm thời.

Nguyên tắc Cộng đồng của chúng tôi đưa ra hướng dẫn về những nội dung được phép và không được phép xuất hiện trên TikTok để mọi người có được trải nghiệm thân thiện, an toàn và thú vị trên nền tảng. Nếu tin nhắn trực tiếp có chứa nội dung vi phạm Nguyên tắc Cộng đồng của chúng tôi, tin nhắn đó có thể tự động bị chặn hoặc bị gắn cờ nếu có người báo cáo tin nhắn đó để đội ngũ An toàn của chúng tôi xem xét thêm.

Nếu một tin nhắn trực tiếp vi phạm Nguyên tắc Cộng đồng, chúng tôi có thể:
•  Gửi cảnh báo trong ứng dụng khi nội dung của bạn lần đầu tiên vi phạm Nguyên tắc Cộng đồng của chúng tôi.
•  Cấm vĩnh viễn tài khoản của bạn nếu tin nhắn trực tiếp vi phạm chính sách không dung thứ. Chúng tôi cũng có thể chặn thiết bị để ngăn bạn tạo tài khoản trong tương lai.
•  Đình chỉ khả năng gửi tin nhắn trực tiếp của tài khoản trong một khoảng thời gian (thường là từ 24 đến 48 giờ), tùy vào mức độ nghiêm trọng của vi phạm lần này và các vi phạm trước đó.
•  Giới hạn tài khoản của bạn ở trạng thái chỉ xem (thường là từ 72 giờ đến một tuần). Điều này có nghĩa là tài khoản của bạn không thể gửi tin nhắn trực tiếp.
•  Thông báo cho bạn rằng tài khoản của bạn có thể bị cấm vĩnh viễn nếu vi phạm nhiều lần. Điều này có nghĩa là nếu bạn vẫn tiếp tục vi phạm, tài khoản của bạn sẽ bị cấm vĩnh viễn.
Tìm hiểu thêm về vi phạm nội dung và quy định cấm.


Cách báo cáo tin nhắn trực tiếp


Nếu bạn nhận được một tin nhắn mà bạn cho là không tuân thủ Nguyên tắc Cộng đồng của chúng tôi, chúng tôi khuyến khích bạn báo cáo tin nhắn đó cho chúng tôi.

Cách báo cáo tin nhắn trực tiếp:
1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào Hộp thư ở phía dưới.
2. Trong mục Tin nhắn:
  ༚  Đối với thiết bị iOS, vuốt cuộc trò chuyện sang trái, rồi nhấn vào Báo cáo và làm theo hướng dẫn được cung cấp.
  ༚  Đối với thiết bị Android, nhấn và giữ cuộc trò chuyện, rồi nhấn vào Báo cáo và làm theo hướng dẫn được cung cấp.
3. (Không bắt buộc) Nhấn vào cuộc trò chuyện để có thêm nhiều tùy chọn báo cáo:
  ༚  Nhấn vào nút Báo cáo ở phía trên và làm theo hướng dẫn được cung cấp để báo cáo.
  ༚  Nhấn vào nút Tùy chọn khác ở phía trên rồi chọn Báo cáo và làm theo hướng dẫn được cung cấp.
  ༚  Nhấn và giữ tin nhắn trực tiếp, rồi chọn Báo cáo và làm theo hướng dẫn được cung cấp.
  ༚  Trong một cuộc trò chuyện mới, nhấn vào Báo cáo ở biểu ngữ bên dưới màn hình và làm theo hướng dẫn được cung cấp.


Cách chặn một người gửi tin nhắn trực tiếp cho bạn


Bạn có thể chặn một người để họ không thể gửi tin nhắn trực tiếp cho bạn hoặc xem video của bạn trên TikTok.

Cách chặn một người trong Hộp thư của bạn:
1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào Hộp thư ở phía dưới.
2. Trong mục Tin nhắn:
  ༚  Đối với thiết bị iOS, vuốt cuộc trò chuyện sang trái rồi nhấn vào Thêm, sau đó nhấn vào Chặn.
  ༚  Đối với thiết bị Android, nhấn và giữ cuộc trò chuyện, rồi nhấn vào Chặn.
3. Nhấn lại vào Chặn để xác nhận.
Hoặc,
1. Mở tin nhắn trực tiếp.
2. Nhấn vào nút Tùy chọn khác ở phía trên.
3. Bật cài đặt Chặn.
4. Nhấn lại vào Chặn để xác nhận.

Lưu ý: Nút Chặn sẽ xuất hiện bên cạnh tin nhắn bị chặn.

Lưu ý: Tin nhắn trực tiếp trên TikTok được mã hóa cả trong quá trình truyền dữ liệu và khi lưu trữ. Hiện tại, chúng tôi chưa có tính năng mã hóa toàn diện. Chúng tôi ưu tiên đảm bảo rằng người dùng nhỏ tuổi luôn nhận được trải nghiệm an toàn khi sử dụng TikTok. Cũng giống như nhiều công ty, chúng tôi luôn có khả năng giải mã dữ liệu của người dùng để thực hiện quy trình pháp lý hợp lệ và thực thi Nguyên tắc Cộng đồng của chúng tôi, đồng thời thường xuyên phát hành Báo cáo minh bạch để giúp người dùng nắm rõ hoạt động này. Chúng tôi luôn duy trì các biện pháp kiểm soát nội bộ để đảm bảo rằng chỉ những nhân viên được ủy quyền hợp lệ và chứng minh được nhu cầu truy cập để thực hiện công việc mới có quyền truy cập vào một số dữ liệu được giải mã như thông tin liên hệ hoặc tin nhắn trực tiếp.


Trang này có hữu ích không?