Bình luận

Lựa chọn nội dung


Giới thiệu về bình luận  •  Bình luận trên video  •  Ghim bình luận trên video của bạn  •  Thêm bộ lọc bình luận cho các video do bạn đăng  •  Quản lý cài đặt quyền riêng tư của bình luận cho tất cả video của bạn  •  Quản lý cài đặt quyền riêng tư của bình luận cho một trong các video của bạn  •  Xóa bình luận


Giới thiệu về bình luận


Cho phép mọi người bình luận trên video của bạn là cách hay để tương tác với mọi người và xây dựng mối kết nối trên TikTok.

Trong phần cài đặt, bạn có thể lựa chọn những ai có thể bình luận trên video của bạn:
Trong cài đặt quyền riêng tư của tài khoản, bạn có thể chọn những ai có thể bình luận trên video của bạn:
•  Mọi người (chỉ dành cho tài khoản công khai): Nếu bạn chọn Mọi người và bạn đã bật tính năng bình luận, thì bất kỳ ai cũng có thể bình luận trên video của bạn.
•  Follower (chỉ dành cho tài khoản riêng tư): Nếu bạn chọn Follower và bạn đã bật tính năng bình luận, thì chỉ những người đang theo dõi bạn trên TikTok mới có thể bình luận trên video của bạn.
•  Bạn bè: Nếu bạn chọn Bạn bè và bạn đã bật tính năng bình luận, thì chỉ bạn bè của bạn mới có thể bình luận trên video của bạn. Bạn bè là những người trên TikTok mà bạn follow và họ cũng follow bạn.
Bạn cũng có thể tắt bình luận đồng thời trên tất cả các video hiện có của mình trong cài đặt quyền riêng tư. Điều này có nghĩa là bạn không phải truy cập riêng lẻ từng video để tắt bình luận.

Bạn có thể bật hoặc tắt bình luận cho từng video của mình:
Bạn có thể bật hoặc tắt bình luận trước khi đăng video hoặc bật/tắt bình luận cho video hiện có.
•  Nếu bạn bật bình luận: Nhóm người mà bạn đã chọn trong cài đặt Những ai có thể bình luận trên video của bạn cho tất cả video của bạn đều có thể bình luận trên video này. Ví dụ: nếu bạn chọn chỉ cho phép Bạn bè bình luận trên tất cả các video của bạn, thì nếu bạn bật bình luận cho một video, chỉ Bạn bè của bạn mới có thể bình luận trên video đó.
•  Nếu bạn tắt bình luận: Không ai có thể bình luận trên video của bạn.

Báo cáo bình luận:
TikTok luôn nỗ lực để duy trì một cộng đồng an toàn, tích cực và thân thiện. Tìm hiểu cách báo cáo bình luận mà bạn cho rằng không tuân thủ Hướng dẫn Cộng đồng của chúng tôi và chặn các tài khoản khác để họ không thể bình luận trên video của bạn. Xin lưu ý rằng nếu bạn chặn một tài khoản, người đó sẽ không thể xem video của bạn hoặc tương tác với bạn thông qua tin nhắn trực tiếp, bình luận, follow hoặc thích.

Nếu bạn dưới 18 tuổi:
Vui lòng xem cài đặt Riêng tư và An toàn dành cho người dùng dưới 18 tuổi để biết thêm thông tin chi tiết về cài đặt bình luận của bạn.


Bình luận trên video


1. Đi đến video mà bạn muốn bình luận.
2. Nhấn vào biểu tượng bình luận ở bên phải video.
3. Nhấn vào Thêm bình luận, sau đó nhập bình luận của bạn.
4. Nhấn vào Gửi.
Nếu nội dung bình luận có thể bị xem là không phù hợp, màn hình sẽ hiện một lời nhắc để hỏi bạn có muốn xem xét lại việc đăng bình luận này hay không. Xin lưu ý rằng bình luận không phù hợp có thể bị gỡ bỏ.


Ghim bình luận trên video của bạn


Khi bạn ghim một bình luận, đó sẽ là bình luận đầu tiên mà mọi người nhìn thấy trên video của bạn.

Cách ghim hoặc bỏ ghim một bình luận trên video của bạn:
1. Đi đến bình luận trên video của bạn.
2. Nhấn và giữ bình luận mà bạn muốn ghim hoặc bỏ ghim, sau đó nhấn vào Ghim bình luận hoặc Bỏ ghim bình luận.

Cách thay thế một bình luận đã ghim trên video của bạn:
1. Đi đến bình luận trên video của bạn.
2. Nhấn và giữ bình luận mà bạn muốn thay thế cho bình luận đã ghim của mình, sau đó nhấn Ghim và thay thế.

Một số điều cần nhớ khi ghim bình luận:
•  Mỗi lần, bạn chỉ có thể ghim một bình luận. Nếu bạn muốn ghim một bình luận khác, bạn có thể thay thế bình luận hiện tại.
•  Bạn có thể ghim bình luận của chính mình hoặc của bất kỳ người nào khác trên video của bạn. 


Thêm bộ lọc bình luận cho các video do bạn đăng


Cách lọc tất cả các bình luận:
1. Nhấn vào Hồ sơ ở góc dưới bên phải.
2. Nhấn vào biểu tượng 3 dòng gạch ngang ở phía trên bên phải để đi đến phần cài đặt.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Quyền riêng tư, sau đó nhấn Bình luận.
5. Bên dưới mục Bộ lọc bình luận, nhấn vào phía bên phải của mục Lọc tất cả bình luận để bật hoặc tắt tính năng này.
Nếu bạn bật Lọc tất cả các bình luận thì các bình luận trên video của bạn sẽ bị ẩn đi, trừ những bình luận được bạn phê duyệt.

Cách lọc bình luận rác và phản cảm:
1. Nhấn vào Hồ sơ ở góc dưới bên phải.
2. Nhấn vào biểu tượng 3 dòng gạch ngang ở phía trên bên phải để đi đến phần cài đặt.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Quyền riêng tư, sau đó nhấn Bình luận.
5. Bên dưới phần Bộ lọc bình luận, nhấn vào phía bên phải của mục Lọc bình luận rác và phản cảm để bật hoặc tắt tính năng này.

Cách lọc bình luận bằng từ khóa:
1. Nhấn vào Hồ sơ ở góc dưới bên phải.
2. Nhấn vào biểu tượng 3 dòng gạch ngang ở phía trên bên phải để đi đến phần cài đặt.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Quyền riêng tư, sau đó nhấn Bình luận.
5. Bên dưới mục Bộ lọc bình luận, nhấn vào phía bên phải của mục Lọc từ khóa để bật hoặc tắt tính năng này.
6. Nhấn vào Thêm từ khóa rồi nhập các từ khóa cần lọc. 
Nếu bạn bật Thêm từ khóa thì các bình luận trên video của bạn có chứa những từ khóa này sẽ bị ẩn đi, trừ những bình luận được bạn phê duyệt.

Cách xem xét các bình luận đã lọc của bạn:
1. Nhấn vào Hồ sơ ở góc dưới bên phải.
2. Nhấn vào biểu tượng 3 dòng gạch ngang ở phía trên bên phải để đi đến phần cài đặt.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Quyền riêng tư, sau đó nhấn Bình luận.
5. Bên dưới mục Quản lý bình luận, nhấn vào Xem lại các bình luận đã lọc.
6. Nhấn Phê duyệt hoặc Xóa bên dưới bình luận mà bạn muốn xem lại.
Lưu ý: Cũng như việc bạn có thể dùng các công cụ để xóa một số bình luận trên video của mình, người dùng khác cũng có thể lựa chọn xóa bình luận bạn đăng trên video của họ.


Quản lý cài đặt quyền riêng tư của bình luận cho tất cả video của bạn


Chọn những ai có thể bình luận trên video của bạn:
1. Nhấn vào Hồ sơ ở góc dưới bên phải.
2. Nhấn vào biểu tượng 3 dòng gạch ngang ở phía trên bên phải để đi đến phần cài đặt.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Quyền riêng tư, sau đó nhấn Bình luận.
5. Bên dưới mục Những ai có thể bình luận trên video của bạn, hãy chọn những người mà bạn muốn cho phép bình luận.


Quản lý cài đặt quyền riêng tư của bình luận cho một trong các video của bạn


Trước khi bạn đăng video:
Trong bước cuối cùng trước khi đăng video, bạn có thể lựa chọn xem có muốn người khác bình luận trên video này hay không.
1. Tạo video của bạn.
2. Trên màn hình Đăng, nhấn vào biểu tượng khóa chuyển ở cạnh mục Cho phép bình luận để bật hoặc tắt tính năng này.

Đối với video hiện có:
1. Đi đến video mà bạn muốn cập nhật. Bạn có thể tìm thấy các video trong hồ sơ của bạn.
2. Nhấn vào biểu tượng 3 dòng gạch ngang ở phía bên phải.
3. Nhấn vào Cài đặt quyền riêng tư ở phía dưới. Bạn có thể phải vuốt sang trái.
4. Bên cạnh mục Cho phép bình luận, nhấn vào biểu tượng khóa chuyển để bật hoặc tắt tính năng này.


Xóa bình luận


Cách xóa bình luận do bạn đăng hoặc bình luận được đăng trên video của bạn:
1. Trên video, nhấn vào
biểu tượng bình luận ở phía bên phải để đi đến bình luận.
2. Nhấn và giữ bình luận mà bạn muốn xóa.
3. Nhấn vào
Xóa.

Cách xóa bình luận hàng loạt trên video của bạn:
1. Trên video, nhấn vào
biểu tượng bình luận ở phía bên phải để đi đến bình luận.
2. Nhấn và giữ bình luận hoặc nhấn vào biểu tượng hình bút chì ở góc trên bên trái.
3. Nhấn vào
Quản lý nhiều bình luận.
4. Nhấn vào bên cạnh những bình luận mà bạn muốn xóa. Bạn có thể chọn tối đa 100 bình luận.
5. Nhấn vào
Xóa, sau đó nhấn Xóa để xác nhận.

 
Trang này có hữu ích không?