Bình luận

Lựa chọn nội dung

Bình luận trên video  •  Cài đặt việc xem hoặc sửa bình luận  •  Thêm bộ lọc bình luận  •  Xóa bình luận

Bình luận trên video


Cách đăng bình luận trên một video:

1. Đi đến video đó.
2. Nhấn vào biểu tượng ... ở phía bên phải video.
3. Trong trường thông tin "Thêm bình luận", hãy nhập nội dung bình luận.
4. Nhấn vào Gửi.

Nếu nội dung bình luận có thể bị xem là không phù hợp, màn hình sẽ hiện một lời nhắc để hỏi bạn có muốn xem xét lại việc đăng bình luận này hay không. Hãy nhớ rằng, bình luận không phù hợp có thể bị gỡ bỏ.


Cài đặt việc xem hoặc sửa bình luận


Cách thay đổi cài đặt bình luận video:

1. Đi đến mục
Tôi .
2. Nhấn vào biểu tượng
... .
3. Đi đến mục
Quyền riêng tư.
4. Nhấn vào
Ai có thể bình luận trên video của bạn.
5. Chọn cài đặt bình luận.

Khi đăng video mới, bạn có thể chọn
Cho phép bình luận trên trang đăng tải.

Cách thay đổi cài đặt bình luận cho một video:

1. Mở video đó.
2. Nhấn vào biểu tượng
... .
3. Chọn mục
Cài đặt quyền riêng tư.
4. Bật hoặc tắt
Cho phép bình luận.

Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ để xóa một số bình luận trên video của mình.


Thêm bộ lọc bình luận


Cách lọc tất cả các bình luận:

1. Đi tới phần Tôi.
2. Nhấn vào biểu tượng ..., ở góc phía trên bên phải.
3. Chọn Quyền riêng tư > Bộ lọc bình luận.
4. Hãy bật Lọc tất cả bình luận.

Nếu bạn chọn "Lọc tất cả bình luận" thì các bình luận sẽ bị ẩn đi, trừ khi được bạn phê duyệt.

Cách lọc bình luận rác và phản cảm:

1. Đi đến mục
Tôi .
2. Nhấn vào biểu tượng
... ở góc phía trên bên phải.
3. Chọn
Quyền riêng tư > Bộ lọc bình luận.
4. Bật
Lọc bình luận rác và phản cảm.

Cách lọc bình luận bằng từ khóa:

1. Đi đến mục
Tôi .
2. Nhấn vào biểu tượng ... ở góc phía trên bên phải.
3. Chọn
Quyền riêng tư > Bộ lọc bình luận.
4. Bật
Lọc từ khóa.
5. Thêm từ khóa để lọc.

Cũng như việc bạn có thể dùng các công cụ để xóa một số bình luận trên video của mình, người dùng khác cũng có thể lựa chọn xóa bình luận bạn đăng trên video của họ.


Xóa bình luận


Cách xóa bình luận:
1. Nhấn và giữ bình luận mà bạn muốn xóa.
2. Nhấn vào Xóa.