Tri ân tác giả của video

Truy cập nhanh một mục


Giới thiệu về tri ân một nhà sáng tạo hoặc tác giả của video trên TikTok  •   Cách tri ân tác giả của một video trên TikTok  •  Cách tri ân nhà sáng tạo trong video TikTok của bạn  •  Cách tri ân sau khi đăng video TikTok 
Giới thiệu về tri ân một nhà sáng tạo hoặc tác giả của video trên TikTok


Nếu bạn đăng một video lấy cảm hứng từ một nhà sáng tạo khác hoặc có liên quan đến một nhà sáng tạo khác, bạn có thể nhắc đến video hoặc nhà sáng tạo đó trong phần mô tả hoặc bình luận của video để tri ân nhà sáng tạo đó. Điều này cho phép cộng đồng ghi nhận và vinh danh nội dung của những nhà sáng tạo là "cha đẻ" của các xu hướng gốc hoặc nội dung gốc.


Cách ghi nguồn một video trên TikTok


Để ghi nguồn một video trên TikTok:
1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào Video trên màn hình Đăng.
2. Chọn video mà bạn muốn ghi nguồn từ tab Âm thanh, Đã đăng, Đã thích, hoặc mục Yêu thích rồi nhấn vào Xác nhận. Ngoài ra, bạn cũng có thể sao chép và dán URL video vào phần mô tả bài đăng của bạn.
3. Viết mô tả, điều chỉnh cài đặt video, rồi nhấn vào Đăng. Video đã chọn sẽ xuất hiện trong phần mô tả bài đăng và nhà sáng tạo sẽ nhận được thông báo.

Lưu ý: Bạn có thể ghi nguồn tối đa 3 video.


Cách ghi nguồn nhà sáng tạo trong video TikTok của bạn


Để ghi nguồn người khác trên TikTok:
1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào Nhắc đến trên màn hình Đăng.
2. Nhập tên hoặc tên người dùng của nhà sáng tạo vào trường tìm kiếm hoặc cuộn để chọn nhà sáng tạo từ danh sách Bạn bèĐang follow của bạn.
3. Viết mô tả, điều chỉnh cài đặt video, rồi nhấn vào Đăng. Nhà sáng tạo sẽ được nhắc đến trong phần mô tả bài đăng và họ sẽ được thông báo.


Cách ghi nguồn sau khi đăng video TikTok


Nếu bạn đã đăng một video và muốn ghi nguồn nhà sáng tạo, bạn có thể nhắc đến nhà sáng tạo đó trong bình luận.

Để ghi nguồn trong bình luận:
1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào nút Bình luận trên video của bạn.
2. Trong trường bình luận, nhấn vào nút Nhắc đến để tìm kiếm và gắn thẻ nhà sáng tạo.
3. Nhấn vào nút Đăng. Nhà sáng tạo sẽ được nhắc đến trong bình luận và họ sẽ được thông báo.Trang này có hữu ích không?