בית

דווח על הודעה ישירה

כדי לדווח על הודעה ישירה:

1. עבור להודעה הישירה.
2. הקש על
...  לפתיחת ההגדרות שלך.
3. בחר
דווח ופעל לפי ההוראות שיופיעו.

האם זה עזר לך?