Báo cáo bài đăng TikTok Now

Nếu bạn thấy một bài đăng TikTok Now mà bạn cho rằng bài đăng đó vi phạm Nguyên tắc Cộng đồng của chúng tôi, vui lòng báo cáo bài đăng đó cho chúng tôi. 

Cách báo cáo bài đăng TikTok Now:
1. Đi đến bài đăng TikTok Now mà bạn cần báo cáo.
2. Nhấn vào nút Tùy chọn khác ở phía trên bài đăng TikTok Now.
3. Chọn Báo cáo và làm theo hướng dẫn được cung cấp.
Bạn cũng có thể sử dụng biểu mẫu trực tuyến của chúng tôi để báo cáo nội dung trên TikTok.


Trang này có hữu ích không?